جلسە ناتو، فاقد دیپلماسی برای استقرار صلح

 

ناتو کە در دوران ترامپ، بە علت تبعیت او از ناسیونالیسم، پشت کردن بە گلوبالیسم، خروج از سازمانهای بین المللی و میل نزدیکی بە روسیە  با شکافها و مشکلات درونی میان اعضای آن روبرو شدەبود، با آغاز جنگ اوکراین در شرایط کاملا نوینی قرار گرفت. اگرچە در زمان جو بایدن نیز علیرغم سیاست او در بازگشت بە همکاری با متحدان اروپایی خود، اما در جریان دور زدن فرانسە در وادارکردن استرالیا بە خریدن زیردریایی از ایالات متحدە، دور دیگری از تنش را میان اعضای ناتو برانگیختەبود، اما با حملە روسیە بە اوکراین این فرصت طلائی پدید آمد کە این مهمترین سازمان نظامی جهانی هماهنگی درونی خود را بازیابد، و رئیس جمهور آمریکا علنا از بازیابی توافقی میان اعضاء ناتو سخن بگوید کە بە نظر او آنان را بطور بی سابقەای متحد کردەاست.

بی گمان ناتو متحدتر شدەاست، و در شرایطی کە ایالات متحدە آمریکا بیش از پیش برای اعمال هژمونی خود بر دنیا نیاز بە متحدان خود دارد، ادامە جنگ در اوکراین روند اتحاد میان کشورهای عضو ناتو را بیشتر خواهد کرد. اما از طرف دیگر سرگئی لاوروف در سخنانی گفت کە تصمیم ناتو برای حمایت از اوکراین نشانە خواست ناتو برای حمایت از ادامە جنگ است.

تداوم جنگ در هفتەها و ماههای آیندە

نشست سران ناتو و نتایج این نشست در اعلام حمایت از اوکراین، و تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا در شرایط اصرار روسیە بر ادامە تجاوز بە اوکراین، حاکی از تداوم جنگ در هفتەها و ماههای آیندەاست، و بە نظر می رسد کە هیچ کدام از طرفین آمادە نیستند کە بطور جدی برای توقف آن وارد روندهای دیپلماتیک شوند.

از یک سو روسیە کە بر سە مورد اعلام شدە خود، بمثابە شروط اصلی برای پایان جنگ اصرار می ورزد (به رسمیت شناختەشدن استقلال دو جمهوری شرق اوکراین، اعلام موافقت اوکراین در الحاق همیشگی کریمە بە روسیە و تغییر قانون اساسی اوکراین)، بە نظر نمی رسد کە از این شرایط عدول کردە و راە را بشیوە جدی برای آغاز روندهای دیپلماتیک باز کند. چند دور مذاکرات دو جانبە میان هیئت های اوکراینی و روسی، امکان هر گونە پیشروی در این زمینە را بخوبی نشان دادند. از طرف دیگر کشورهای غربی نیز کە رویای شکست روسیە در جنگ را می بینند، و علائم احتمالی آن را در گفتەهای مقامات نظامی و سیاسی خود در خصوص کند شدن روند تهاجمی روسیە و امکان آرایش تهاجمی نیروهای اوکراینی جدی می بینند، تا کنون حاضر بە آغاز روندهای دیپلماتیک برای پایان دادن بە جنگ نشدەاند. در واقع ناتو، از همان خواستهای اوکراین در پایان دادن بە جنگ پشتیبانی می کند کە از زبان زلنسکی اعلام شدند: خروج همە نیروهای روسیە از خاک اوکراین و آغاز مذاکرات برای حل اختلافات.

بهرحال می توان نتیجە گرفت کە اجلاس اخیر ناتو، علیرغم بازگرداندن اتحاد بە صفوف اعضای آن، اما برای پایان دادن بە جنگ اوکراین نە تنها حامل هیچگونە پیام سیاسی و دیپلماتیک نبود، بلکە نشان داد کە ناتوی ها نە تنها از گذشتە خود در خصوص پیشروی بە شرق و تحریک روسیە نیاموختەاند، بلکە جنگ کنونی را فرصتی برای ادامە همان سیاست قدیمی خود یافتەاند.

جلسە ناتو نشان داد کە فعلا ادامە جنگ امری تضمین شدەاست، و حتی در صورت استفادە روسیە از سلاح شیمیایی، این کشورها آمادەاند تا بصورت مستقیم در جنگ دخالت کنند. با این حساب ما یک قدم دیگر بە رویاروئی خطرناک روسیە و ناتو نزدیکتر شدەایم. جلسە ناتو، پیام آور تشدید جنگ و بحران در اوکراین است.

 

افزودن نظر جدید