مواضع احزاب چپ نروژ در قبال جنگ اوکراین

 موضع  حزب سرخ:

 

بیورنار موکسنس رهبر این حزب می گوید کە حمله شدید غیرقانونی روسیه به اوکراین را به شدت محکوم می کند. رژیم پوتین این تهاجم را یک عملیات نظامی ویژه با آنچه آنها «نیروهای حافظ صلح» می نامند، توصیف می کند. ما قبلاً چنین تبلیغاتی را شنیده ایم و گول نخورید، تهاجم روسیه یک جنگ تجاوزکارانه علیه قوانین بین المللی است، نه چیز دیگر. حزب سرخ از کسانی حمایت می کند که اکنون در برابر سربازان پوتین از خود دفاع می کنند و برای آزادی، استقلال و دموکراسی خود می جنگند. او ادامە می دهد کە مسئولیت جنگ تجاوزکارانه و بمباران فقط بر عهده رژیم پوتین است. هیچ استدلال، هیچ منافع امنیتی، حوزه های منافع یا بهانه های دیگری وجود ندارد که بتواند جنگ تجاوزکارانه را که مغایر با قوانین بین المللی و رنج عظیم انسانی ناشی از جنگ است، توضیح دهد. بنابراین، پوتین باید پاسخگو باشد. حزب سرخ پیشنهاد کرده است تا اقداماتی انجام شود که به نروژ اجازه می‌دهد حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند و پس از آن او را به خاطر جنگ مجازات کنند.

رهبر حزب سرخ در مورد عدم موافقت این حزب برای ارسال اسلحە بە اوکراین می گوید کە دو دلیل وجود دارد: دلیل اول اینکە ارسال سلاح می تواند خطر جنگ بزرگ در اروپا را افزایش دهد. ما از تاریخ می دانیم که جنگ بین دو طرف می تواند گسترش یابد و زمانی بدتر شود که کشورهای دیگر دست به اقدام بزنند. و دلیل دوم این است که کارشناسان حقوق بین الملل با یکدیگر موافق نیستند و مشخص نیست که آیا ارسال سلاح ما را به یک کشور جنگجو تبدیل می کند یا خیر. بنابراین حزب سرخ معتقد است دلایل خوبی برای عدم ارسال سلاح وجود دارد.

او در خصوص ناتو می گوید کە این حزب با عضویت نروژ در ناتو مخالف است، اما این سیاست آنها نیست که فردا نروژ را از ناتو خارج کند و کشور را برای اولین و بهترین ابرقدرتی که به زور کنترل منابع ما را بخواهد در دست بگیرد بی دفاع بگذارد. نروژ باید توان دفاعی کشور را بازسازی کند تا استقلال خود را تضمین کند.

مواضع چپ های سوسیالیست:

آودون لیسباکن، رهبر این حزب هم در این خصوص می گوید کە رژیم پوتین قوانین بین المللی را نقض می کند و خشونت را به عنوان ابزاری برای تحمیل اراده خود به کشور همسایه انتخاب می کند. حزب چپ سوسیالیست هرگز نمی پذیرد که قدرت های بزرگ دست به اقدام بزنند، این روز سیاهی برای همه کسانی است که به صلح در اروپا، قوانین بین المللی و حقوق کشورهای کوچک اهمیت می دهند.

او ادامە می دهد کە نروژ باید به افزایش فشار بر نخبگان روسیه، رژیم پوتین و الیگارش های اطراف او کمک کند. لیسباکن می گوید که چپ سوسیالیست از تحریم های اقتصادی قوی و سایر اشکال فشار اقتصادی و سیاسی برای وادار کردن روسیه به توقف تجاوزاتش حمایت می کند.

رژیم روسیه بار دیگر تمایل خود را برای استفاده از خشونت و سرکوب علیه کشورهای همسایه نشان می دهد. به این ترتیب آنها همچنین توجه را از نحوه هدایت روسیه منحرف می کنند. پوتین و الیگارش هایش یک سیستم اجتماعی عمیقاً ناعادلانه و غیر دموکراتیک ساخته اند. این جنگ به نفع مردم عادی روسیه نیست و باید امیدوار بود که مخالفت ها با آن افزایش یابد.

 یک جنگ کامل در اوکراین، و در بدترین حالت اشغال روسیه، می تواند افراد زیادی را فراری دهد. ما باید برای این اتفاق آماده باشیم و در چنین شرایطی همه کشورهای اروپایی باید مسئولیت خود را برای تامین امنیت پناهندگان اوکراینی بر عهده بگیرند. نروژ باید آماده باشد تا سهم خود را از این مسئولیت بر عهده بگیرد.

حزب کارگر نروژ (سوسیال دمکراتها)

این حزب اعلام کردەاست کە:

ـ ما اقدامات جنگی روسیه را محکوم می کنیم.

سیاستهای این حزب برای اوکراین بە ترتیب زیر است:

ـ دو میلیارد کرون کمک های بشردوستانه.

ـ نروژ به تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه می پیوندد.

ـ اهداء تجهیزات نظامی مانند کلاه ایمنی و جلیقه نجات. این مواردیست است که اوکراین درخواست کرده است و می توان آن را به سرعت اهدا کرد.

این حزب همراە با حزب سنتر کە با هم دولت را تشکیل دادەاند پس از مشورت با پارلمان نروژ تصمیم گرفت که نروژ به اوکراین سلاح اهدا کند.

ـ مسدود کردن تمام سرمایه گذاری ها در روسیە و خارج کردن صندوق نفت از روسیه.

ـ بستن حریم هوایی نروژ به روی پروازهای روسیه.

ـ نروژ در واکنش به اقدامات جنگی روسیه در کنار متحدان و کشورهای نزدیک خود می ایستد.

ـ کشورهای مختلف خود می توانند تصمیم بگیرند کە با چه اتحادهایی و با چه کسانی وارد شوند و دفاع خود را چگونه سازماندهی می کنند، این تصمیماتی است که خود دولت های مستقل باید اتخاذ کنند.

ـ وضعیت در اوکراین و اطراف آن برای مدت طولانی جدی بوده است. اقدامات جنگی روسیه منجر به تلفات و رنج غیرنظامیان بزرگ شده است.

ـ حزب کارگر به شدت خود را از نقض قوانین بین المللی توسط روسیه و نقض حاکمیت اوکراین جدا می داند.

موضع حزب کمونیست نروژ

حزب کمونیست نروژ در اعلامیەای همراە با احزاب کمونیست و کارگر جهانی، تحت عنوان "نه به جنگ امپریالیستی در اوکراین!" اعلام کردەاست کە تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن "استقلال" جمهوری های خلق دونباس و سپس مداخله نظامی به بهانه "دفاع از خود"، تمایل به "غیر نظامی کردن اوکراین" و یا "مبارزه با فاشیسم" در اوکراین، نیست. این مداخلە برای حفاظت از مردم منطقه یا دستیابی به صلح نیست، بلکە اقدامی برای پیشبرد منافع انحصارات روسیه در خاک اوکراین و رقابت شدید آنها با انحصارات غربی است. این حزب همبستگی خود را با کمونیست ها و مردم روسیه و اوکراین ابراز می کند. حزب کمونیست نروژ برای تقویت مبارزه با ناسیونالیسم دست راستی که توسط تک تک بورژوازی ها ترویج می شود مبارزە می کند. مردمان هر دو کشور روسیە و اوکراین هیچ علاقه ای به دفاع از برخی اتحاد امپریالیستی و خدمت به منافع الیگارشی در شرق یا غرب ندارند.

 

افزودن نظر جدید