بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به تداوم بازداشت کیوان مهتدی

 

نزدیک به دو هفته از یورش نیروهای امنیتی به خانهی کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون  نویسندگان ایران و آنیشا اسدالهی، مترجم میگذرد. ۱۹ اردیبهشت ماه این دو حامی طبقه کارگر پس از تفتیش خانه و توقیف وسایل شخصی شان بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند . پس از چند روز بیخبری معلوم شد که بازداشتهای اخیر در پی پروندهسازی وزارت اطلاعات صورت گرفته است. نیروهای امنیتی با تولید و انتشار خوراک رسانه های مطلوب خود نام بازداشتشدگان اخیر،  کیوان مهتدی، رضا شهابی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصارینژاد، حسن سعیدی، ... و نیز معلمان بازداشتی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و ... را به پرونده سازیها و شایعه پراکنیهای جهتدار خود گره زدند . 

بر کسی پوشیده نیست که این قسم پروندهسازیها تا کنون تنها برای فریب افکار عمومی، مهیا کردن بستر اعترافگیری های اجباری و تولید مستندهای جعلی، صدور حکمهای درازمدت و ارعاب و سرکوب دیگر  فعاالن به کار گرفته شده است. تکرار این روند و جرم انگاری مسائلی چون ارتباط با نهادهای همسو و نسبت دادن صداهای آزادیخواه و حقطلب به "منشأ خارجی" خبر از موج جدید سرکوب فعاالن صنفی  و سیاسی و تنگتر کردن عرصهی فعالیت آنان میدهد. از سوی دیگر این پرونده سازیها هراس حکومت  از تقویت تشکلهای صنفی ایران را از طریق پیوند با تشکلهای مشابه در دنیا آشکار میکند. حق طبیعی و مدنی تشکلهای صنفی است که با همتایان خود در سراسر دنیا ارتباط و همکاری داشته باشند و انتساب  این نوع ارتباطها به وابستگی و جاسوسی نقض آشکار حقوق بشر و برخی از مقاوله های بین المللی است که جمهوری اسالمی نیز از امضاکنندگان آن است . 

کانون نویسندگان ایران بازداشت کیوان مهتدی و دیگر فعاالن صنفی و سیاسی و نیز پرونده سازی برای آنان را محکوم میکند و حمایت خود را از حق تشکل یابی و ارتباط با نهادهای همسو اعلام میدارد. 

کانون نویسندگان ایران

 

افزودن نظر جدید