پرچم مبارزه ستمدیدگان در متروپل آبادان برافراشته است

ریزش ساختمان متروپل آبادان تصویر شرایط اقتصاد ورشکسته را ھر چه عریان تر به نمایش گذاشت، نوکیسه گان قدرت که در عرض چند سال به ابرقدرت تبدیل می شوند و به خاطر وابستگی به دستگاه حاکم هیچگاه جوابگوی فساد و غارت جان و مال مردم نیستند امروز با مشکل جدی روبرو شدند. این نوکیسه گان وابسته به قدرت با خریدن تمامی ارکان تصمیم گیری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی جامعه زندگی بسیاری را از هم می پاشند. قربانی این جنایت کارگران و زحمتکشان ھستند.

مردم آبادان جایی که روزگاری با نامش شناخته می شد امروز تبدیل شده است به صحنه جنگ. جنگی که مردمی با دست خالی در مقابل نیروی سرکوبگر تا دندان مسلح قرار گرفته اند. ھمانند شرایط جنگ ایران و عراق مردم شهرهای منطقه یک صدا باهم در کنار مردم آبادان همه با هم به ستم نه می گویند و در مقابل نیروهای مسلح ایستاده اند. مردم آبادان با سند مبارزاتی یکصد ساله خود که در مقابل سیاست انگلیس ایستادند امروز نیز در مقابل ھمان روند استعماری ایستاده اند. مردم آبادان هشدار می دهند و می گویند مواظب شعارهای انحرافی باشید که این شعار خود حکومتیان است. مردم آبادان می گویند تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم.

مردم آبادان اگر در سال ۵٧ لوله ھاى نفت را بستند، امروز لوله های تفنگ سرکوبگران را می بندند و فصل جدیدی در مبارزات جاری را باز کرده اند و نخواھند گذاشت که ستمگر بدون جواب بماند. مردم آبادان ماجرای سینما رکس را بخاطر دارند و می دانند چه کسانی درها را بستند و چه کسانی امروز ساختمان متروپل را بر سر زحمتکشان خراب کردند. این مردم تاریخ خود را دارند و با تمامی امکانات محدودشان مبارزه را ادامه می دھند و مردم جنوب با حمایتشان از مبارزه مردم آبادان نشان می دهند همانطور که ارتش عراق را بیرون کردند این نیروی سرکوبگر را نیز دسته جمعی به چالش می کشند. امروز سرتاسر ایران آبادان است و مردم در این ھمیاری راه صعود به زندگی  بهتر را پیش گرفته اند و با اتحاد و در کنار هم به ھم نیرو می دھند و این سد سرکوب نیز فرو خواهد ریخت. تاریخ گواه قدرت مردم است و زوال ستمگران. 

شنبه ٧ خرداد ١۴٠١ 

کانون مدافعان حقوق کارگر

 

بخش: 

افزودن نظر جدید