زلزله در افغانستان‌ا

ما به مردم داغدیده افغانستان تسلیت می گوییم و برای مصیبت زلزله اخیر با آنها ابراز همدردی می کنیم!