چگونه میتوان یک فناتیک را درمان کرد؟

ترجمه از: 
محمود شوشتری

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

چگونه میتوان یک فرد متعصب( یا بنیادگرا) را درمان کرد؟ . این باید عنوان کتاب باشد و نه ترجمه های غلط و بیگانه با زبان و فرهنگ پارسی ایرانی !