یاد رفیق فدایی خلق علی شوقی را گرامی میداریم.

رفیق فدایی خلق علی شوقی به علت بیماری قلبی ما را ترک کرد. رفیق علی تا آخرین لحظه‌ی زندگی بر آرمان سوسیالیسم، عدالت اجتماعی و دمکراسی پایبند ماند. زندگی رفیق علی با تلاش در  راه احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان عجین بود. ایستادگی او در مبارزه طبقاتی جاری در کشور در کنار کارگران و زحمت‌کشان الگویی الهام‌بخش برای یاران و هم‌رزمانش بود.
یاد رفیق فدایی خلق علی شوقی را گرامی میداریم و با او در ادامه‌ی راهش هم‌پیمان  هستیم!

افزودن نظر جدید