در دفاع از برجام

برجامی که ترامپ  تیشه بر ریشه آن زد، و گروه های خود محور داخلی این ضربه را کاری تر کردند بیشترین خیانت را به سفره نیمه خالی مردم ما کردند۰ اکنون، باز نیمه شانسی برای پیشبردن آن فراهم شده است۰ نیمه شانسی در مقابل هسته های سخت مخالف برجام که همچنان در جلوگیری از سرانجام گرفتن آن، پیگیرانه در تلاش هستند تا همان اهداف ترامپ وهم دلان او را در داخل پیش ببرند.

موانع اصلی موفقیت نسبی برجام دراین سه هسته سخت خلاصه می شوند:

یکم: هسته اصلی این مخالفت در درجه اول در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی قدر قدرت است. ان نیرویی که نظامی گری دنکیشوتی، اختناق، رانت خواری و مافیاپروری وابهت گرایی اسلامی را بر نگاهی به سفره خالی مردم و بحران در حد فروپاشی ایران ترجیح میدهد،

 دوم: آن نیروی قوی و افراطی داخل امریکاست که حل هر بحرانی را در جنگ تحریم و تسلیم، رهبری طلبی امریکا میداند و به رسمش معمولش اتش افروزی را تنها راه حل میداند،

سوم: افراط گرایان جنگ طلب و فاشیستی داخل اسراییل است  که سازمان و امکانات وسیعی در غرب و منطقه وحتی در ایران دارد، این نیرو چیزی کمتر از به خاک کشیدن و تجزیه ایران را دنبال نمیکند و رابطه عادی ایران حتی با غرب را برای خود خطرناک میداند، 

باید توجه داشت که جدای از این سه هسته سخت قدرت که مانع پیشرفت برجام می باشند، نیرویی هم در صحنه سیاست کشور کاملا فعال است و در اصل همه تلاشش در جهت بیشتر امتیاز گرفتن است واهل چانه زنی است.

اروپا در کل نقش مشوق بین طرفین اصلی را بازی میکند

اروپا هم در این شرایط سخت جنگ اوکراین و وحشت از گرانی و کمبود انرژی و زمستان سختی که در پیش دارد، سیاستش در رابطه با برجام، تلاش برای به ثمر رسیدن آن است و حل و فصل آن را، سپری برای خود در تامین انرژی و امکان برون رفتی در مقابل رقیبی چون روسیه میداند۰ باید توجه داشت نیروی موافق برجام در ایران و آمریکا و حوزه خلیج فارس و حتی در اسراییل، قوی ودارای پشتیبانی مردمی وسیعی است، وحشت از رفتن ایران به سمت اتحاد با چین وروسیه هم در غرب، فاکت مهمی است که از نظر کشور های غربی دور نمانده است و آن ها را نسبت به حل مناقشه ترغیب می نماید.

نتیجه:

با امکانات وسیع توطئه سازی وجهت دادن به افکار عمومی جامعه که در اختیار این سه هسته سخت است، و صحنه سیاسی سرنوشت ساز داخلی امریکا و دل گرمی سیاستمداران جمهوری اسلامی به پشتیبانی روسیه وچین در زمینه اقتصادی و گریز از تحریم و اتحاد های استراتژیک با آنها و تکیه بر ابزار سرکوبش و عدم یک آلترناتیو مردمی مسالمت آمیز و تحولات جدی آینده جهان، به نتیجه رسیدن برجام یک معجزه است.

افزودن نظر جدید