ازمبارزات مسالمت آمیزمردم  برعلیه نیروهای سرکوب گرحکومت پشتیبانی می کنیم

  آنچه را که این روزها درکشورمان شاهد یم، اعتراض بخش وسیعی ازجامعه ایران، ازاقشار و طبقات مختلف، بویژه اقشار بینابینی درباره سیاست های به شدت خشن حکومت است، که چند روز پیش موجب کشته شدن مهسا امینی، دخترهموطن سقزی ما درتهران شد. مهسا امینی دربعد ازظهر روز دوشنبه مورخ ۲۲ شهریورماه ظاهرا به خاطرنوع پوشش خود توسط ماموران گشت ارشاد دستگیر و به مقر پلیس امنیت اخلاقی واقع درخیابان وزرا منتقل می شود.

شنیده ها حاکی است که او در فاصله میان دستگیری تا انتقال به ساختمان واقع درخیابان وزرا، مورد ضرب وجرح  قرار گرفته است. تصاویر ویدویویی درمحل این ساختمان حاکی از آن است که او درمقر پلیس امنیت اخلاقی زیرفشار روحی وروانی قرار گرفته و دفعتا نقش برزمین می شود و باانتقال به بیمارستان کسری متاسفانه چند روز بعد دربیمارستان فوت می کند. صرف نظر ازمیزان  شدت عمل نیروهای گشت ارشاد با مهسا امینی، بطورقطع و یقین فوت او ناشی از رفتار خشن ماموران گشت ارشاد با اوبوده، وحکومت نمی تواند دراین باره ازخود سلب مسئولیت نماید.

  جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موجب آزردگی وجدان عمومی جامعه وهمبستگی بیشترمردم برعلیه سیاست های خشن وسرکوب گرحکومت و همدردی باخانواده مهسا شده است. یقینا این اعتراضات گسترده که مسالمت آمیز و بدون خشونت انجام می گیرد، مورد حمایت همه آزادیخواهان وعدالت طلبان است که برای تامین آزادی، عدالت و رعایت حقوق بشرمبارزه می کنند تا ریشه های ظلم و ستم و بیداد علیه مردم و بویژه زنان رابخشکانند.

   ما دراین مبارزه مدنی، مسالمت آمیز و حق طلبانه درکنار زنان و مردان ایران زمین هستیم و از اعتراضات برحق آنان و برچیده شدن بساط نهاد های سرکوب گر، ضد آزادی وعدالت حمایت می کنیم و باور داریم که امروزمبارزه برای آزادی، عدالت وحقوق بشرازمطالبات کانونی مردم است، که تا برچیده شدن بساط نهاد های سرکوب گر، ازجمله نهاد گشت ارشاد، می بایست حمایت و پشتیبانی شود.

 گروه خرداد هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - داخل کشور

 ۳۰شهریور ۱۴۰۱

افزودن نظر جدید