با تمام قوا از جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت و پشتیبانی کنیم ، فردا دیر است !

خبر کوتاه بود .
مهسا را کشتند.
نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی،  مهسا را گرفتند وبردند و جنازه اش را تحویل خانواده اش دادند.
اما مهسا چنان درخشید که در سرای ایران،  امید آفرید و روشنی بخش جان مردم  شد.
مهسا امینی نه اولین و نه اخرین  زن قربانی ارتجاع،  تبعیض،  خشونت و استبدا جمهوری اسلامی است .  اما علیرغم  ادامه  خشونت  و سرکوب زن ، تلاش و مبارزات جسورانه و پیگیرانه زنان آگاه و آزادیخواه کشور برای دفاع ازحقوق زن و استقلال  زن  دراشکال مختلف ادامه یافت.
حکومت  از بدو تشکیل ، برای تثبیت و حفظ قدرت ، حکمرانی به شیوه خشن و استبداد ی را آغاز کرد .

زیرا بنمایه ، ایدئولوژی ، رفتار و اعمال جمهوری اسلامی  و نیروهای رهبری کننده  آن مبتنی بر تبعیض ، استبداد و خشوت بویژه در حق زنان است .
واقعیت این است که مردم ایران ، طی ۴۳ ، این نظام ورهبری آن را در اشکال و نامهای گوناگون، در جریان زندگی مشاهده و تجربه کرده اند.
بخش بزرگی از زنان کشور درروند  کسب این تجارب و آگاه شدن نسبت  به حقوق خود،  و نیز نسل جوان زنان به تلاش ومبارزه در جهت تحقق حقوق زن  روی آورند. تلاش  ومبارزات پیگیرانه و جسورانه زنان  و تداوم جنبش زنان،  امروزدر شکل جنبش زن  زندگی  آزادی تجلی پیداکرده است.


  جنبش زن  زندگی  آزادی، با نام  نه تصادفی بود ونه بی ریشه.
 برآمد و درخشش نتیجه مبارزات و جنبشهای مترقی، آزادیخواهانه و عدالت جویانه صد ساله مردم کشورما در شرایط جدید،  بویژه نتیجه تلاشها ومبارزات چهاردهه  زنان برای  تحقق حقوق و استقلال خود ، درمقابل  تبعض ، خشونت و ظلم وستم جمهوری اسلامی است که امروز در کیفیت و شکل جدید و فراز بالاتر تجلی پیداکرده است.
این برآمد و درخشش، ریشه در نیاز جامعه به تغییر و تحولات گسترده و عمیق  فکری و فرهنگی و اجتماعی  و سیاسی  درراستای سکولاریزه شدن، تحقق حقوقی و حقیقی برابر حقوقی زن و استقلال زن ، دمکراتیزه شدن جامعه ، تحقق عینی عدالت  اجتماعی  و زندگی بهتر برای مردم کشور دارد.  تغییرو تحولاتی که در بطن جامعه شکل گرفته ، در میان مردم جریان دارد و میرود که شکوفاتر شود.

 از برجسته ترین  نمود و نماد  تلاشها و مبارزات زنان و سایر شهروندان جامعه  و وسیع ترین و قدرتمند ترن جنبش حق طلبانه ، آزادی خواهانه، عادلانه و دمکرا تیک تا کنونی مردم کشوراست که از متن جامعه برآمده است .  بر دل و جان بخش عظیمی از شهروندان ایران نششته ، در اقصا نقاط کشور به صدا درآمده ، راه میرود و گسترش پیدا می کند . جنبش زن زندگی  آزادی  نوعی از همبستگی میان مردم  بوجود آورده ، گامی است در راستای آزادی و مرحله ای است در راه گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی .

جمهوری اسلامی ، رهبر و مسولان آن ،  ۴۳ سال است، براین گمان وتوهم هستند که با همین نظام اندیشگی و الگو و نوع حکمرانی  بغایت ارتجاعی و استبدای و خشن که حتی پایه گذاران اصلی ، نخست وزیر، رئیس جمهور، مسولان رده بالا و فرزندان خود را حذف سیاسی و فیزیکی  کرده و می کند ، قادر خواهند شد  برای مدت طولانی به  حکومت برمردم و جامعه درحال تغییر وتحول ادامه بد هند.

اینان اما امروز با برآمد و درخشش جنبش مردمی  درشکل  جنبش زن  زندگی  و آزادی،  با پدیده وشرایط جدید ی مواجه شده اند.
واقعیت این است که جنبش هرچه گسترده تر و عمیق تر می شود، مخالفت  مردم با حکومت و شکاف میان مردم و حکومت  بیشتر و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی محدودتر، کمتر ولاغرتر میشود. درنتیجه و در این راستا  تشتت واختلاف میان نیروهای اصلی صاحبان قدرت بیشتر، تجزیه طرفداران اصلاحات توسط جمهوری اسلامی بیشر و بحران فرسا ینده  پایه های حکومت عمیق تر وشکننده می شود.

        مبرم ترین نیاز جنبش  زن  زندگی  آزادی،  
       در این شرایط  حفظ ، گسترش ، پایداری و توسعه آن است
       برخی راه کارها و راهبردی های ضروز در این جهت :
                                                             
    * حمایت و پشتیبانی گسترده  و بیدریغ  نیروهای چپ ودیگر نیروهای دمکرات ملی کشور از جنبش
    *  گسترش جنبش دانشجوی برای تقویت جنبش ،
    * حمایت و پشتیبانی نهادهای مدنی و تشکلهای معلمان، کارگران ، بازنشستگان و تهیدستان از جنبش و تلاش برای همپوشانی جنبشها ،
    * تلاش برای پیشرفت مسالمت آمیزجنبش                                 
    * توجه ودرنظرداشت ضرورت، اهمیت و نقش اعتصاب عمومی  درچشم اندازبرای پیشرفت و موفقیت جنبش مردمی ایران .
    * گفت وشنود میان نیروهای خواهان و مدافع  برابرحقوقی زن و استقلال زن، آزادی ، عدالت و دمکراسی  برای دست یابی به همکاری و هماهنگی   
      درجهت حمایت و پشتبانی از جنبش
    * تلاش  در راستای همبستگی و ایجاد نهاد مکراتیک فراگیر درجهت پایداری و  توسعه و موفقیت  جنبش

افزودن نظر جدید