پشتیبانی از تظاهرات دربرابرِ «براندنبورگرتور» (Brandenburger Tor)

خیزش بزرگِ آزادی‌خواهانه و رهایی‌طلبانه‌یِ مردم ایران نامِزندگی‌بخشِ «آزادی» را جان‌فزایِ خون و رگِ کوچه‌ها و خیابان‌های سراسر وطن‌مان گردانیده است.

    این نام امروز بیش از هرزمان دیگری با نامِ زن ایرانی گره خورده است که قافله‌سالارِ این خیزش بزرگ است.

    «کمیته‌ی پشتیبانی از مبارزات آزادی‌خواهانه‌یِ مردم ایران برلین» که همواره در کنار مردم میهن ما بوده و درحدِ توان خود از مبارزات حق‌طلبانه‌یِ آنان پشتیبانی کرده است امروز نیزبرسرِ همان پیمان خویش است. 

    ما از تظاهراتی که در برلین روز چهارشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ (برابر با ۶ مهر ۱۴۰۱) ساعت ۱۷دربرابرِ «براندنبورگرتور» (Brandenburger Tor) در پشتیبانی از زنان و خیزش بزرگ مردم ایران برگذار می‌شود پشتیبانی می‌کنیم.

 زن، زندگی، آزادی
 کمیته‌ی پشتیبانی از مبارزات آزادی‌خواهانه‌یِ مردم ایران – برلین

                                                                 

 

                                                                               

 

 

افزودن نظر جدید