جنبش زن، زندگی، آزادی ، دستاوردها و و چشم انداز

دعوت به جلسه پرسش و پاسخ یکشنبه ۲۲   آبان ۱۴۰۱  ( ۱۳  نوامبر ) ساعت ۹  شب ایران

موضوع:    جنبش زن، زندگی، آزادی ، دستاوردها و  و چشم انداز

میهمان:   رضا علیجانی 

لینک: https://t.me/+YNxze2Z5-E05NWFh

 

سوالات مطرح شده در جلسه تلگرامی جمعه با آقای رضا علیجانی   

 • درود و خوشامد به شما، اگر انقلاب را نه با شیوه های انجام آن  بل که براساس اهداف برپا دارندگان (یعنی مردم) که در شعارها خودنمایی می کنند ارزیابی کنیم آنگاه انقلاب با خشونت بار و یا مسالمت آمیز بودن آن بل که با انواع اهداف آن شناخته میشود مثلا انقلاب هایی که نیروهای پیش برنده آن حامل اهداف لیبرالی و یا دموکراتیک و سوسیال دموکراتیک و سوسیالیستی هستند و هریک تغییرات سیاسی - اقتصادی و اجتماعی مورد نظر خود را مبنای دگرگونی قرار می دهند و این برپایه ارزیابی و سنجش نیروهای محرکه  انقلاب مشخص میشود و طبعا در همه اینها آنچه موجب فیروزمندی و یا شکست میشود تغییر موازنه قوا و نیروهایی است که خواهان انواع دگرگونی های ذکر شده هستند و باید در نظر داشت که این انقلاب خواست تنها نحبگان سیاسی نیست بل که در اساس مردم با گرایش به هریک از اهداف ، برپا دارندگان آن هستند و نحبگان سیاسی در مقام هدایت و جهت دهی آن می توانند نقش آفرینی کنند . از صحبت های شما بیشتر اشکال انقلاب مدنظر است آیا با گزاره ی بیان شده مخالفت دارید ؟ و اگر نه چرا انقلاب نمی تواند یکی از گزینه ها باشد ؟ آیا این به آن معنا نیست که شما برحسب شکل انقلاب آن را مترادف با براندازی می دانید ؟
 • به نظر میرسد جز اشاره شما به موازنه ی قدرت که نیروی مردم در آن تعیین کننده است به نقش توده ها توجهی در تحلیل هایی که اشاره کردید ندارید  شما بیشتر به ویژه در فایل آحر به نظریه پردازان توجه دارید و خودتان بخوبی میدانید که این آدم ها بیشتر نخبه سیاسی هستند تا فعال و سازمانده توده ها و اساسا احزاب آنها چه اصلاح طلبان ساختاری و چه اصلاح طلبان جامعه محور و چه جبهه ملی و ملی مذهبی ها هیچ یک اعتقادی در عمل به سازماندهی توده ها نداشته اند و یا حداقل چنین کاری را حتی با قبول آن انجام نداده اند و پاشنه آشیل همه اینها و میشود گفت بیشتر احزاب وسازمان های چپ در همین جدایی از توده هاست . خیزش های 96 و 98 نشان داد که این نیروها نیز نمی توانند برپایه تغییر موازنه ی نیرو وارد فرایند این خیزش ها شوند  . تحول طلبی چه راههایی را پیش پای معتقدان به این مشی و احزاب نحبه پرور سیاسی  مردم و سایر نیروها می گذارد ؟
 • بنا به درکی که شما از بن بست دوگانه ی اصلاح و انقلاب ارائه می دهید یک پارادوکسی در ارائه ادامه صحبت تان وجوددارد و آن اینکه اگر رژیم تن به خواست تحول خواهی مسالمت امیز ندهد موجب بروز انقلاب تحول خواهانه و کسب قدرت سیاسی تحول خواهان از راه انقلاب خواهد شد خوب این در واقع شکسته شدن بن بست مورد نظر شماست و طرفداران انقلاب نیز یک شبه خواهان دگرگونی نمیشوند و اعتقاد با مبارزه سیاسی و نقد قدرت همراه با سازماندهی توده ها برای رسیدن به مرحله انقلاب هستند و طبیعی است از هر امکانی برای رسیدن به این مرحله سود جویند و این نادرست است که طرفداران انقلاب صرفا و تنها به خیابان می اندیشند اما برابر با آموزه ها وتجارب موجود هیچ رژیمی داوطلبانه قدرت را واگذار نخواهد کرد و اگر تحول طلبی می تواند چنین روند و فرایندی را طی کند! با انقلاب چه تفاوت هایی دارد ؟
 • درود جناب علیجانی گرامی ۱-آیا با وجود مرگ یا شکست اصلاحات درنظام ولائی،( وکلاَ نظام های توتالیتر) اصلاح طلبی دوباره میتواند مطرح باشد؟
 • (هرچند اصلاحات راذاتاَ درنظام های دموکراتیک نمیتوان رد کرد)
 • ۲- آیابراندازی بدون قهر وخشونت ممکن است؟ ودرصودت امکان آیا هدف نیروهای مترقی وعدالتخواه تحقق میابد؟
 • ۳-تحول خواهی اگر بمعنی گذار ازنطام حاکم باشد،(البته بشرط ایجاد تغییرات بنیانی)،اگرمنجر به جایگزینی نظام حاکم، بانظام مطلوب نیروهای انقلابی گردد، آیا کم هزینه تر وبا نتایج مطلوبتری نخواهد بود؟
 • با سلام، لطفا بفرمایید پذیرفتن عقب نشبنی حاکمیت یعنی چه؟ حاکمیت دستگاه حکومتی رو مثل کشورهای سوسیالیستی به تحول خواهان تحویل بدهند؟ ایا تحول خواهان سازمان مشخص و رهبران مشخص باید داشته باشند که مردم انها را پشتیبانی کنند؟ این پروسه چه جوری باید رخ دهد؟
 • آیا این مردم نیستند که نوع حرکت خود را تعیین می کنند و نیروهای سیاسی توان و خواست جامعه رو تشخیص می دهند و در جهت رشد و به ثمر رساندن  خواسته جامعه اقدام می کنند؟ بعبارتی نوع حرکت مردم را سازمانهای سیاسی تعیین و یا دیکته نمی توانند بکنند.
 • درود  آیا  کنار گذاشتن و سرنگون کردن رژیم ولایی را بدلیل پایان توهم اصلاح طلبی بیست ساله اخیر و ساختار  سیاسی  اصل ولایت فقیه نمی بینید ؟ و اصلاح طلبی با وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نگرشی خیالی نیست ؟
 • انقلاب همه مردم علیه حاکمیت اساسا معنایی دارد؟ آیا این یک ارزیابی اشتباه از انقلاب 57 نیست که همه مردم علیه حاکمیت انقلاب کردند؟ آیا برخی طبقات فقط در حد رفرمهای سیاسی نبودند و در جریان انقلاب به اشتباه جز نیروهای انقلاب به حساب آمدند؟
 • درود شما فرمودید انفلاب لخ والسا تحول طلبی بوده که ان زمان میگفتند انقلاب مخملی ولی همین یکی دوسال پیش بود که اعتراضات کارگران خواهان برکناری این سیستم و احقاق حقوقشان شدند یعنی میتوان نتیجه گرفت تحول طلبی هم جواب نمیدهد ؟
 • با توجه با شرایط پیش آمده در افغانستان .آیا در سیاست ورزی رژیم اسلامی تغییری  بوجود  می آید؟
 • درود به ‌آقای‌علیجانی - آیا ‌فکر‌نمی کنید در‌کشورهای ‌شیلی ‌‌آفریقای‌ جنوبی‌ و....ادامه ‌‌به‌ سبک ‌‌قبلی‌ غیر‌ممکن بود ‌وچون ‌امپریالیسم‌ موج‌سواری می کند‌ با ‌یک ‌سری‌ تغییر‌رفتار‌‌موافقت می کند ‌وتحول‌ را‌ درمحدوه‌ مشخصی‌ می‌پذیرد ‌سئوال ‌اینست‌ که ‌آیا در‌کشورهای تحول ‌یافته‌ نظام‌ اقتصادی ‌تغییر‌اساسی یافته‌ است؟
 • آیا همیشه یک حکومت جدید یعنی حکومت انقلابی؟ مثلا وقتی طبقات بالاتر اجتماعی بر جامعه حاکم می شوند و سیاستهای اقتصادی درجهت حمایت از طبقات پایین جامعه نیست و این حمایتها تعطیل می شود ، نام آن تغییر انقلاب است؟
 • آقای علیجانی شما چند بار تکرار کردید که تاج زاده  مخالف  اعتراضات خیابانی میباشد. لطفا بگوئید کجا گفته من در هر شرایطی با  حضور خیابانی مردم مخالف هستم؟ تاجزاده گفت من در این شرایط  که هزینه خیابان بالا هست حمایت نمیکنم اما اگر مردم وارد خیابان شوند از مطالبات مردم حمایت میکنم وبعد مثال زد  من و جنبش اصلاحات از  اعتراضات مردم در سالهای 88 و 96 و98 حمایت کردند. لطف کنید سند ارائه بدهید کجا تاجزاده چنین حرفی زده؟
 • فرق انقلاب با براندازی در این نیست که انقلاب متکی به نیروی  مردم است و بر اندازی متکی بر نیروهای خارجی ؟ اگر بله خوب این تفاوت بسیار مهم است چرا در ادبیات سیاسی مورد استفاده جمهوری خواهان و ... کلا انقلاب کنار گذاشته میشود؟ کمااینکه در تیتر جلسه به انقلاب اشاره ای نشده است؟
 • آیا فکر نمی کنید نیروهای اصلاح طلب داخل یک مزیت بر سایر نیروهای سیاسی دارند و آن این که در داخل ایران هستند و خود بخش قابل توجهی از نیروهای انقلاب 57 بودند و در میان مردم بدنه قابل قبولی دارند؟
 • درود به دو گانه نگری  اشاره  فر مو دید  شما در مرحله انقلاب ۵۷  با اصلاح طلبی   موافق  بودید  یا  انقلابی  بودید؟  لطفن از انقلاب تعریف دقیقی دهید  آیا تغییر  ساختار  معنی  انقلاب نیست؟  اگر چنین  است  چرا   اصلاح طلب ها را از تحول طلب مجزا  می کنید  در نیکاراگوئه که با رای  مردم  ساندینیست  ها  به قدرت  رسیدن   انقلاب  نام داشت  یا اصلاح  چرا فکر می کنید انقلاب  یعنی خشونت و کشتار ؟
 • شما وقتی صحبت از گذار یا تحول میکنید بیشتر آن لحظه ای را در نظر میگیرید که حکومت تسلیم شده و حاضر شده است که با تحول خواهان تعامل کند و اسم اینرا هم میگذارید گذار مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز، اما اینرا در نظر نمیگیرید که این اتفاق حاصل مبارزات و تلاشهای مردم در طول سالیان گذشته بوده و چه بسا خونهای زیادی هم ریخته شده و قربانیان زیادی هم داشته پس چطور میتوانید این گذار را مسالمت آمیز بنامید؟
 • با درود حضوراقای علیجانی گرامی...وقتی ازاصلاح طلبی صحبت میشود...فلسفه اصلاح طلبی مذهبیون ایران...همان هدف...حکومت وافکار ایت اله خمینی است..وفرقی باهم ندارند....نظرتان چیست؟
 • درود لطفا"  نظر تان را در باره  انقلاب صنعتی انگلیس و انقلاب کبیر  فرانسه و انقلاب مشروطه دقیق بفر مایید آیا انقلاب  حرکت ساختاری به سمت جلو است  یا نه و توازن نیرو  برای قدرت سیاسی  معنی  پیدا  می کند  در صورتی  که  انقلاب  کار  نیروی پیشرو نیست  کار مردم است.

افزودن نظر جدید