ریشه در خاک

انتخاب راه مبارزه همواره با تاریخ، فرهنگ، و سطح دانش یك ملت ارتباطی تنگاتنگ دارد.بعلاوه ارتباطات جهانی و شيوه‌های مبارزه مسلط بر جهان نيز درتعيين آن نقش به سزایی ایفا میكند. ما ایرانيان با تاریخ دیرینه سالمان داراي برخی خصلتهاي مبارزاتی قوي به‌ویژه  در مورد مبارزه با اعراب، مغولان و این اواخر غربيان استعمارگر هستيم. از آنجایی كه همه این حکام به شدت خودكامه و مستبد بودند و راه مبارزه مسالمت‌آمیز را میبستند، از این رو همواره این مبارزه مسلحانه بود كه در تاریخ ما سمبل دشمنی با حاكميت جابر محسوب میشد و همواره هم مبارزات امثال سنباد، ابن‌مقفع، قرمطيان، سربداران، اسماعيليه و غيره در آن اهميتی بيش از مبارزات برمکيان، فردوسی، حافظ و غيره داشته است.


برای مطالعه کتاب «ریشه در خاک» اینجا را کلیک کنید! 

افزودن نظر جدید