فراخوان

رژيم اسلامی در روز جهانی مادر، پنج تن از فرزندان کشور را به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان از دامن مادرشان ربود و به جوخه اعدام سپرد. آنها به خاطر دفاع از حقوق مردم ايران در بيدادگاههای رژيم محاکمه شده و به اعدام محکوم شده بودند. اعدام پنج زتدانی سياسی نشان میدهد که ماشين اعدام رژيم راه افتاده است. هم اکنون ده ها نفر دیگر در زندان های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند. اين خطر وجود دارد که ماشين اعدام در هفته ها و ماه های آتی جان آنها را هم بگيرد. ما، احزاب، سازمانها و انجمنهای امضای کننده اين فراخوان در اعتراض به اعدامها ، همدردی با خانواده آنها و متوقف کردن ماشين اعدام رژيم از نيروهای آزاديخواه میخواهيم که در اين گردهمائی ها مشارکت کنند و صدای اعتراض خود را عليه اقدام جنايتکارانه رژيم اسلامی به گوش جهانيان برسانند. حزب دمکرات کردستان ايران - آلمان حزب کومله کردستان - آلمان سازمان فداييان خلق ايران اکثريت- غرب آلمان فدراسيون کارگران دمکرات ترکيه - آلمان جمعی از فعالين حقوق بشری Ruhrgebiet-Deutschland محل گردهمائی ها: •DüsseldorfFriedrich–Ebertstr., Am 15.05.2010, Samstag um 11:30 Uhr, •KölnEbertplatz , Am 15.05.2010 , Samstag um 15:30 Uhr •Hannover Klopkeplatz, Am 15.05.2010, Samstag um 13.00 Uhr BerlinBreidscheidplatz, Am14.05.2010, Freitag um 16.00 Uhr •Frankfurt Raimundstr, 90, , Freitag um 14.00 Uhr •Dortmund Katharinen Strasse, Samstag: 15.5.10, 13.00-14.00 Uhr

افزودن نظر جدید