هم میهن !

یک سال از مبارزه هدفمند جنبش سبزمردم ایران بر علیه استبداد و تجاوز و جنایت می گذرد. بیست و دوم خرداد زادروز جنبش سبز مردم ایران است که برای دفاع از آرای خود با شعار« رای من کجاست» به خیابان ها آمدند. حکومت جمهوری اسلامی تاکنون با گلوله، زندان و تجاوز و اعدام به این خواست مدنی پاسخ گفته است. امروزه جنبش سبز مردم ایران در یک سالکی خود، با اتحادی بی سابقه و پایدار و با پذیرش رنگارنگی، بسیار فراتر از شعار «رای من کجاست» با نفی هر گونه دیکتاتوری بر ادامه مبارزه صلح آمیز برای استقرار آزادی و رعایت حقوق مدنی راسخ و استوار ایستاده است. در عرض این یکسال ایرانیان خارج از کشور برای یاری هموطنان خود، تلاشهای بسیاری را سامان دادند تا صدای مردم کشور خود را در سرزمینها ی دیگر از آسیا تا آمریکا و از آفریقا تا استرلیا، پژواک کنند. ایرانیان ساکن بلژیک نیز در عرض این یک سال با وجود همه تفاوتها در کنار هم ایستادند و زبان گویای مردم سرزمین خود شدند. چگونه می توان این پیوندهای به وجود آمده را مستحکم تر کرد؟ چگونه می توان در عین متفاوت بودن بر خواستهای مشترک تاکید داشت و متحد باقی ماند؟ از همه ایرانیان ساکن بلژیک می خواهیم که سالگرد جنبش را هر چه باشکوهتر و رنگارنگ در کنار هم برگزار کنیم. ما در عمل نشان خواهیم داد که «ما همه با هم هستیم» و خواهان دگرگونی عمیق و آزادی در ایران می باشیم. شرکت هر فردی با هر عقیده و مرام و ملیت و پرچمی، صف ما را رنگارنگ و یکپارچه خواهد کرد. حضور یکایک شما و دوستان و فامیل ها و آشنایان شما، موجب دلگرمی جوانان در خیابان های ایران و نیز خاری در چشمان دشمنان مردم ایران خواهد شد. دوستانی که نمی خواهند در این همایش مورد شناسایی قرار گیرند، می توانند از ماسک های سهراب، ندا، فرزاد، منصور اسانلو و ... استفاده کنند. زمان: روز شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ ـ ساعت ۱۷ نشانی: روبروی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل، خیابان فرانکلین روزولت اتحاد برای ایران – بلژیک

افزودن نظر جدید