بیانیه تظاهرات ۲۲ خرداد

به گزارش تحول سبز،متن کامل این بیانیه بدین شرح است : به نام خدا دانشجوی عزیز سلام سال پیش در همین روزها حال و هوای تازه ای بین ما بود ، سرشار از شور برای تعالی بخشیدن ایرانمان با تمام عقیده های گوناگون بسیاری از ما بر این عقیده شدیم که برای حداقل بهتر شدن اوضاعمان ، برای کمی آزادی بیشتر همه با هم پای صندوق رای برویم و اینطور شد که تمامی اعضای یک خانواده که تاکنون هیچ دوره ای رای نداده بودند پای صندوق رفتند ، اما آه از بعد آن روز ، آه از ظلم در حق مان ، ظلم بدین آشکاری بر انتخابمان. امروز میخواهم این سخن با تو بگویم : هم کلاسی ، هم دانشگاهی ، همشهری ، ای هموطن اگر در این یکسالی که گذشت آنچه من دیدم تو ندیدی ،آنچه من شنیدم تو نشنیدی ، آن غمی که از پرپر شدن ندای عزیزم ، سهراب ، ترانهو بقیه هموطنان شهیدمان بر من رفت بر تو نرفت ، مرا با تو کاری نیست جز آنکه به وجدانت بسپارمت ؛ اما اگر ذره ای برای خونهایی که ریخته شد تا من وتو و فرداها فرزندانمان از میراث آزادی بهره مند شوند ، ارزش قائلی ؛ اگر بغض گرفته در گلو داری ؛ اگر اندکی به جای خالی دوستانت که از تحصیل محروم شدند فقط به خاطر طلب کردن حق شان ، می اندیشی ؛ وقت آن فرارسیده تا ۲۲ خرداد در کنار هم باشیم. ترس به خود راه نده ، مگر ندیدی و نشنیدی که ما یشماریم ترس به خود راه نده که این روز، روز ریزش پایه های دیکتاتوری و استبداد است و پنجره ای باز به سوی فردایی آزاد دوست عزیز منتظرت هستم ؛ مرا تنها مگزار وعده ما ۲۲ خرداد دانشگاههای مشهد دانشگاه آزاد مشهد : بین دانشکده فنی و انسانی ساعت ۱۱:۳۰ دانشگاه فردوسی : روبروی دانشکده مهندسی ساعت ۱۱:۳۰ دانشگاه خیام : روبروی سلف ساعت ۱۱:۳۰ دانشگاه سجاد : صحن حیاط دانشگاه ساعت ۱۱:۳۰ زنده باد ایرانی غیور و آزاده زنده باد جنبش سبز آزاد باد ایران پاک و عزیزمان با همکاری مشترک : نهضت سبز دانشجویان مشهد جنبش سبز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و دانشجویان سبز دانشگاه های خیام و سجاد

منبع: 
تحول سبز

افزودن نظر جدید