قرار مصوب کنگره یازده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در طی فعاليت سازمان چريکهای فدائی خلق ايران بين سالهای 1356 ـ 1351 قتلهائی در درون سازمان صورت گرفته است. اطلاعات در مورد اين قتلها، اندک است و اکثر رفقائی که در آن دوره در مسئوليت سازمان بودند، شهيد شده اند و رفقائی که زنده ماندهاند به جهت خصلت کار مخفی آن دوره، اطلاعات کافی در مورد قتلها را ندارند.

عليرغم اينکه چندين دهه از آن قتلها می گذرد، وجدان انسانی و این واقعیت که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثريت) از زمره میراث داران سازمان چريکهای فدائی خلق ایران است، ايجاب می کند که قتلهای صورت گرفته محکوم شود و از رفقای به قتل رسيده اعاده حيثيت به عمل آيد و از خانواده های آنها پوزش طلبيده شود.

افزودن نظر جدید