گردهمایى به یادجانباختگان سال ۶۷

22سال از كشتار چندين هزار زندانى سياسى كه بدون هرگونه حق دفاع از خود، مخفيانه در زندانهاى ايران اعدام شدند، مىگذرد. جمهورى اسلامى از آغاز تاكنون جان بسيارى از شيفتهگان راه آزادى، دموكراسى و عدالت اجتماعى را با شيوههاى غيرانسانى ستانده است. بياييد گرد هم آييم و خاوران، اين سند آشكار جنايات جمهورى اسلامى را در وجدان تاريخى بشريت ثبت كنيم. بلند كنيم صداى دادخواست مردمان ايران را عليه دستوردهندهگان و مجريان اين جنايت. با ياد رفتهگان زندهگان را دريابيم؛ مبارزان دلير راه آزادى را كه هم امروز در بندهاى اسارت، شكنجه و آزار داده مىشوند. زمان: ۲۵ ستپامبر ۲۰۱۰ ، ساعت ۱۷ تا ۱۹ مكان: كلن، رودلف پلاتس  به ابتكار انجمنها و تشكلهاى زير: ۱- اتحاد براى ايران (دوسلدورف) ۲- اتحاد براى ايران (كلن- بن) ۳- انجمن پويا- براى حمايت از جامعهى مدنى ايران و مشاركت مردمى (كلن) ۴- انجمن زنان ايرانى- آلمانى (كلن) ۵- ايران آزاد – كانون دفاع از حقوق بشر، آزادى و دموكراسى (آلمان) ۶- پشتيبانان دموكراسى و حقوق بشر (اسن) ۷- جمعيت پشتيبانى از مبارزات دمكراتيك مردم ايران (كلن) ۸- جمعيت كردهاى مقيم كلن ۹- جوانان و دانشجويان موج سبز (كلن) ۱۰- چپ دموكرات آذربايجان (كلن) ۱۱- حاميان مادران پارك لاله – مادران صلح دورتموند ۱۲- خانه همبستگى مهر (كلن) ۱۳- كانون رهآورد (آخن) ۱۴- كميته جمعى از ايرانيان نورد راين وستفالن (كلن، اِسِن، دورتموند، دوسلدورف، بوخوم) ۱۵- كميتهى همبستگى با اعتراضات مردم ايران (آخن) ۱۶- گروه همبستگى با مادران پارك لاله- كلن با پشتيانى از سوى: انجمن آلمانى – ايرانى ديفا (آخن) جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران – کلن جوانان مستقل شهر کلن

افزودن نظر جدید