اول ماه مه با حزب چپ سوئد در لینشوپینگ

حزب چپ سوئد همه ساله مراسم روز جهانی کارگر را در شهرهای مختلف برگزار میکند و این فیلم به گوشه هایی از این مراسم را در شهر لینشوپینگ نشان میدهد

افزودن نظر جدید