جوانبی از زندگی و شخصیت حمید اشرفدر مصاحبە با فرخ نگهدار

توضیح فایل صوتی ای کە ملاحظە می کنید مصاحبە شهلا بهاردوست با رفیق فرخ نگهدار پیرامون زندگی، شخصیت و نقش حمید اشرف است. این مصاحبە متعاقب انتشار اسناد صوتی از این رفیق در رسانەهای مجازی صورت گرفتە است. این مصاحبە می تواند زوایای جدیدی را از زندگی رفیق حمید اشرف بە شنوندگان ارایە دهد.

افزودن نظر جدید