حرکت اعتراضی در محکومیت اعدام

از حرکت اعتراضی در محکومیت اعدام واعدام جوان 28 ساله کرد ایرانی،حسین خضری، که به دعوت جمعیت دفاع از حقوق بشر کرد در کلن  و با شمع دردست برگزار می شود، پشتیبانی فعال و در آن شرکت می کنیم. این اعدام به خاطر بیم رژیم جمهوری اسلامی از اعتراضاتی نظیر اعتراض گسترده به اعدام شیرین علم هولی وفرزاد کمانگرو... در خفا انجام شد. اعتراض به رژیمی که از ابتدای سال 2011 تاکنون 70 انسان را، هر 8ساعت 1 انسان، اعدام کرده است، آن هم در خارج از ایران، در وحله اول فقط نشانه عدم پذیرش توحش روزانه در میهنمان است ونه بیش از آن !!. پیش از کلن در روزهای گذشته در پاریس، برلین، بروکسل نیزایرانیان، در گردهم آیی های خود این اعدام وسایر اعدامها را محکوم کرده اند وزنجیره اعتراضات ادامه دارد ... به ویژه وقتی این حرکات اعتراضی در سراسر جهان درکنار هم قرار داده میشود، میزان تاثیر آن بیشتر قابل درک است، گو اینکه دفاع از حق زندگی انسانها واعتراض به اعدام به عنوان یک قتل دولتی، آن هم در جمهوری اسلامی، از آنچنان مشروعیت اخلاقی برخوردار است که ضرورت اعتراض به آن در هر وسعتی را توجیه می کند. در این شرایط ،از همه مدافعان حقوق بشر، چه به صورت فرد وچه در قالب تشکل،خواستار پشتیبانی وشرکت فعال در این حرکت وگرد هم آیی های مشابه و نیزبرگزاری گردهمآیی های ضد اعدام در جمهوری اسلامی هستیم .همزمان با این گردهم آیی،مانند همیشه فراخوان وبیانیه مطبوعاتی در این رابطه به مراجع اروپایی وآلمانی ارسال می شود. در صورت امکان شمع های سرپوشیده به همراه داشته باشید.در پایان گرد هم آیی در مقابل و.د.ار، یکی از شمعها به یاد شمع خاموش شده زندگی حسین خضری در یک حرکت سمبلیک به آسمان کلن فرستاده می شود. مکان وزمان گرد هم آیی : شنبه 22 ژانویه 2010 ،ساعت 16.45، کلن، مقابل کلیسای دم . کور سوی حتی یک شمع در ستایش زندگی از تاریکی همه چوبه های اعدام جمهوری اسلامی پر نور تر است!

افزودن نظر جدید