دهه ی باصطلاح فجر را به دهه ی مقابله با مجازات اعدام بدل سازیم

خلق حق طلب کرد!

هممیهنان آزادیخواه!

احزاب، سازمانها و شخصیتهای مبارز کردستان و ایران!

دههی باصطلاح فجر آن ده روز بهمن ماه سال 1357 بود که خمینی و آخوندهای همفکرش، طی آن بر قیام پرشکوه خلقهای ایران چنگ انداخته و روند انقلاب خونین مردم کشورمان را بسود خود تغییر دادند.

دیر سالى است که حکام جمهوری اسلامی، این ده روز را دههی فجر (دههی سر برآوردن روشنایی) نامگذاری کرده و در این ده روز از باصطلاح دستاوردهایی تعریف و تمجید بعمل میآورند که گویا مردم ایران تحت سایهی حاکمیت آنان، بدانها دست یافتهاند!

تردیدی نیست که سرنگونی سیستم 2500 سالهی شاهنشاهی در ایران، پیش از هر چیز دیگر محصول مبارزات دلیرانه و متحدانهی خلقهای ایران بود. اگر خمینی و همقطارانش در این میان نقشی داشتند- که غیر قابل انکار است- در راستای به انحراف کشاندن مبارزات مردم ایران و استقرار یک سیستم دیکتاتوری مذهبی به جای نظام پادشاهی و جلوگیری از بر سرکار آمدن یک حکومت دمکراتیک بود. آنچه که پس از بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی و دیکتاتوری ولایت فقیهی نصیب مردم ایران شده است، کشتار آزادیخواهان و سرکوب مداوم هرگونه ندای اعتراضی بوده است.

این رژیم غیر از برافروختن و ادامهی یک جنگ ویرانگر هشت ساله در آنسوی مرزها، در داخل ایران نیز با خلقهای تحت ستم، اقشار و طبقات اجتماعی ترقیخواه و نیروها و سازمانها و شخصیتهای آزادیخواه در تقابلی دائمی بوده است.

آنچه که در پی کودتای 22 خرداد 1388 در سرکوب مردم بجان آمده و بپاخاسته و شکنجه و اعدام ناراضیان و دگراندیشان شاهد بودیم، گوشهی کوچکی از کارنامهی خونین جمهوری اسلامی طی 32 سال گذشته می باشد.

در آستانهی 32مین سالروز پیروزی انقلاب خلقهای ایران، حکام جمهوری اسلامی موج دیگری از اعدام فرزندان مبارز مردم کشورمان را براه انداختهاند. همگام با بدار آویختن آزادیخواهان کرد و ایرانی، ده ها تن دیگر را نیز به اتهامات گوناگون و طی چند ماه اخیر اعدام کردهاند.

حزب دمکرات کردستان ضمن حمایت و استقبال از کلیهی تلاشهایی که از سوی هم میهنان در ایران و سراسر جهان علیه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی بعمل آمده است، دههی باصطلاح فجر امسال را به عنوان دههی مقابله با مجازات اعدام اعلام می دارد. از کلیهی احزاب، سازمانها و شخصیتهای مبارز کردستان و ایران نیز می خواهیم به اتفاق، طى این ده روز تلاشهایمان را بمنظور افشای اعدامها در جمهوری اسلامی، رساتر کردن فریاد اعتراض در این رابطه و الغاء مجازات اعدام زندانیان سیاسی گسترش دهیم.

از هر فرد انساندوست و آزادیخواه در کردستان ایران و سراسر ایران و از کلیهی کردها و ایرانیان میهن پرست در خارج از کشور و نیز از تمامی شیفتگان عدالت و انسانیت در هرجایی که هستند می خواهیم فعالانه در کارزار افشاگری و دادخواهی بمنظور توقف و الغاء مجازات اعدام عليه زندانیان سیاسی شرکت نمایند.

سرنوشت ده ها مبارز کرد محکوم به اعدام و صدها هموطن ایرانی محکوم بهمرگ، در گرو تلاشهای ماست، بیایید به یاریشان بشتابیم.

افزودن نظر جدید