در سوگ رفیق هدایت رفعتی

رفيق هدایت رفعتی در ۳۰ ديماه (۱۹ ژانويه) بر اثر سکتە قلبی در تهران درگذشت و با مرگ نابهنگام خود، غم عمیقی را در میان خانوادە، خویشان و دوستان خود بجاگذاشت.

هدایت رفعتی در سال ١٣٥٦در کردستان بە صفوف سازمان ما پیوست. ارتباط او با سازمان از طریق رفیق احسن ناهید بود. او تا سال ١٣٦٢در صفوف سازمان بە فعالیتهای سیاسی خود ادامە داد و بعد از آن به کمک فعالیتهای فرهنگی و ادبی در کردستان شتافت.

ما درگذشت هدايت را بە خانوادە و دوستان او تسليت میگوئيم با آنها ابراز همدردی میکنيم.

دبیرخانە شورای مرگزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بخش: 

افزودن نظر جدید