انعکاس 40-مین سالگرد جنبش فدائی در رسانه ها

حسن زهتاب- گوشه ای از فعالیت علنی در دوره مبارزه چریکی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_siahkal_hassan_zahtab.shtml

تأثیر جنبش فدایی بر جنبش چپ جوان ایران

http://zamanehmedia.com/politics/2011/02/19/1902

در کوچه باغهای سیاهکل

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110225_siahkal_parvin.shtml

چهلمین سالگرد عملیات سیاهکل

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l50_siahkal_uprising.shtml

به عبارت دیگر: گفتگو با نقی حمیدیان

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/02/110215_hardtalk_naghi_hamidian.shtml

عباس عبدى- در نقد جنبش چريكى؛ شيوهاى تحميلى و زيانبار

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110212_l13_siahkal_abbas_abdi.shtml

تورج اتابکی- تاریخ نگاری معاصر ایران و فراموشی گزینشی جنبش چپ مسلحانه ایران

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_27_touraj_atabaki.shtml

تورج اتابکی- رویداد سیاهکل و سه پهنه برای بازنگری آن

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_28_touraj_atabaki.shtml

گفتوگو با اسماعیل خویی درباره جنبش فدایی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110208_l50_khoi_int.shtml

هوشنگ نهاوندی- تاثیر مبارزه چریکی در فضای کلی دانشگاه ها محدود بود

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_houshang_nahavandi.shtml

بهروز سرشار- قساوت ساواک و تیشه چریک ها و تحصیلکردگان به ریشه کشور

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110206_l13_siahkal_behrouz_sarshar.shtml

مرضیه تهیدست شفیع خاطراتی از بعد از ضربات سال ۱۳۵۵

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110206_l13_siahkal_masoomeh_shafee.shtml

توکل- سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از سیاهکل تا قیام

۵۷ http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_l42_siahkal_tavakol.shtml

فرخ نگهدار- خط مشی سیاسی فداییان و حکومت پهلوی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110208_l42_siahkal_farrokh_negahdar.shtml

حسن ماسالی- گرایش به مبارزه مسلحانه؛ هم در داخل هم در خارج

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_l42_siahkal_part_seven.shtml

منوچهر صالحی- جنبش مسلحانه ایران و سازمان های خارج از کشور

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_26_manouchehr_salehi.shtml

فریبرز سنجری- "رزم سیاهکل و نامه های ساواک ساخته"

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110204_l13_siahkal_fariborz_sanjari.shtml

پیمان وهاب زاده- نگاهی کوتاه به نظریههای شکلدهنده کنش چریکهای فدایی خلق

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110209_l13_siahkal_payman_vahabzadeh.shtml

مازیار بهروز- سه برجستگی چریک های فدایی خلق تا انقلاب ۱۳۵۷

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_3_maziar_behrouz.shtml

پرگار: گفت و گو با بهروز خلیق و محمد رضا شالگونی

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml

سخنرانی اشرف دهقانی به مناسبت سالروز سیاهکل در تورونتو

http://www.radiofarda.com/content/o2_siahkal_ashraf_dehqan/2301701.html

"فاطی"- از زمستان شمال تا تابستان تهران

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13740

مسعود فتحی- "سیاهکل، شکستی که حماسه شد"

http://www.asre-nou.net/php/archieve.php?archieve=News

مریم سطوت- در خانه تیمی؛ یعنی وقت آن اتفاق بد رسیده؟

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13647

جنگ چریکی هنر و ادبیات، خنجی خونین بر چهره ناباورِ آبی- فرج سرکوهی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13648

ابراهیم در آتش- بهزاد كریمی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13651

زنان و سازمان چریکهای فدایی خلق- ناهید قاجار

http ://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13663

تاثیر قیام سیاهکل بر فرهنگ ایران- بیژن باران

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13656

از نگاه ساواک: گروه های چپ و ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی- مرتضی موسوی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13650

محفل دانشکده اقتصاد؛ نمونه ای از ارتباط جنبش دانشجویی و چریکی- اسفندیار کریمی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13652

آیا جنبش چریکی ضرورت داشت؟ نه- امیر مومبینی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13665

زمینههای عینی و ذهنی پیدایش جنبش چریکی فداییان خلق- نقی حمیدیان

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13664

فداییان و جنبش دانشجویی- روشنفکری ایران در دهه پنجاه- مهدی فتاپور

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13667

بازتاب سیاهکل در بازخوانی متن های ادبی- نسيم خاكسار

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13666

زنجان ۴۰ سال پیش؛ چرا جذب سازمان شدم؟ الف. جیلو

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13668

سیاهکل؛ رگباری سیل آسا برای زمینی تشنه- مصطفی مدنی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13696

چهل سال از سیاهکل میگذرد. چه فراگرفته ایم؟ - کورش عنایت

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35487

اما با همه ی این ها تو چهل ساله می شوی- در چهلمین سالگرد سیاهکل- از میان یادداشت های ایران

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13632

برنامه ای از تيشک تی وی: گفتگوی حسن بهنام با رئوف کعبی و بهزاد کریمی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13606

گفتگو رادیو پیام آزادی با آقای مهرداد باباعلی در باره چهلمین سال بر پائی جنبش فدائی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13572

آتش نامیرا- بیژن بیقرار

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35468

رویداد یکی، قدمت چهل حاصل اندی، امید چندین- رئوف کعبی

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35456

دستاورد این چهل سال چه می تواند باشد؟ علی کشتگر

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35458

کدام نگاه به تاریخ جنبش فدایی راه گشای آینده چپ ایران است؟ سهراب مبشری

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35467

جنبش چریکی؛ فصلی از تاریخ ایران با قضاوت هایی ناتمام- جمشید برزگر

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l30_siahkal_intro.shtml

چهلمین سالگرد عملیات سیاهکل http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l50_siahkal_uprising.shtml

40 سالگی جنبش فدائیان خلق ایران

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml

جنبش چریکی در ایران؛ چهل سالگی عملیات سیاهکل

http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/siahkal_40th_aniv.shtml

بی بی سی- نگاهی به جنبش فدایی از منظر نگاه امروزی قربانعلی عبدالرحیم پور

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_24_ghorbanali_abdolrahimpour.shtml

گروه های هوادار سازمان چریک های فدایی خلق- بهروز خلیق

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110204_l13_siahkal_behrouz_khaligh.shtml

سه رویداد: تختی، حمید اشرف و سالگرد سیاهکل- مهدی سامع

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_l42_siahkal_part_eight.shtml

در شرح یک پارادوکس؛ چریک های فدایی چگونه انسان هایی بوده اند؟ جمشید طاهری پور

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110204_l13_siahkal_jamshid_taheripour.shtml

مبارزه چریکی؛ ناکارآمد و موجب تشدید اختناق- اصغر ایزدی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110204_l13_siahkal_asghar_izadi.shtml

امیر پرویز پویان؛ روشنفکر انقلابی که ناخوانده ماند- فرج سرکوهی

ttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_l42_siahkal_faraj_sarkouhi.shtml

گوشه ای از فعالیت علنی در دوره مبارزه چریکی - حسن زهتاب

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_siahkal_hassan_zahtab.s...

افزودن نظر جدید