١٩ بهمن، چهلمین سالروز تولد جنبش فداییان خلق ایران مبارک باد

چهل سال پیش گروهی از جوانان پرشور و انقلابی میهنمان با بیاثر خواندن مبارزات مسالمتآمیز در متوقف کردن روند دیکتاتوری در کشور، مشی مبارزه چریکی را علیه رژیم حاکم، به عنوان راهی برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برگزیدند. آنان با این اعتقاد که اقداماتشان برای تحقق مطالبات زحمتکشان و هم آنانی که از ظلم و ستم رژیم حاکم بستوه آمدهاند به دلیل حقانیت و درستی اندیشه و عمل، از حمایت کارگران و زحمتکشان برخوردار خواهد شد، مبارزه مسلحانه با رژیم دیکتاتوری را آغاز کردند. در چنین فضایی آرمانی و در تدارک و برنامهریزی برای عملیاتی کردن نیاتشان، حادثهای سبب شد تا هویت خود را زود هنگام علنی کنند. با دستگیری یکی از افراد گروه در سیاهکل لاهیجان و کوشش رفقای گروه برای نجات وی و درگیری مسلحانه آنان با ماموران پاسگاه محلی موجب اعلام موجودیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و اعلام این روز – ۱۹ بهمن ماه – به عنوان روز تولد این سازمان در تاریخ مبارزات مردم ایران شد. اکنون بیش از چهل سال از اعلام موجودیت این سازمان که اکنون جنبشی است چپ و دموکراتیک در درون حنبش ملی – دموکراتیک مردم ایران می گذرد، و در این مدت گرچه سازمان چریکهای فدایی خلق به لحاظ ایدئولوژیک – سیاسی و از نظر سازمانی نسبت به زمان اعلام موجودیت تغییرات زیادی داشته، اما همواره مدافع حقوق مردم تحت ستم و زحمتکشان کشورمان بودهاست. حضور فعال و موثر فداییان خلق در مبارزات ضد رژیم، همزمان با گسترش مبارزات ضد دیکتاتوری چه از طریق آنان که در بند رژیم شاه از آرمانهای زحمتکشان دفاع نمودند و به شهادت رسیدند، و چه آنانکه در دفاع از حقوق محرومان سالها تحت شکنجه قرار داشتند و چه آنان که در زندانی بزرگتر در کنار جمعیت میلیونی مردم برای ساقط کردن حکومت دیکتاتوری مبارزه می کردند، سازندگان بخشی از تاریخ پر افتخار مبارزات مردم این سرزمین محسوب میشوند. حضور پرشور فداییان خلق دوشادوش مردم در روزهای پیروزی انقلاب و جبهههای جنگ تحمیلی حاکی از عشق و ایمان عمیق آنان به مردمی بود که برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می کردند. عشق و ایمان فداییان خلق امروز نیز چون گذشته آنان را با تجربهای ارزشمند از سالها مبارزه علیه ظلم و ستم و تمامیت خواهی در کنار مردم قرار داده است. ما امروز معیار جنبش فداییان خلق ایران را برای همکاری با احزاب، گروهها، سازمانها و نهادهای مردمی و تشکلهای صنفی، همواره پایبندی آنان به منافع مردم درک کردهایم و این روحیه فداکاری، حسن سلوک و همکاری و رعایت اخلاق سیاسی را برای پیشبرد منافع ملی – دموکراتیک مردم مفید یافتهایم، و با همین رویکرد است که امروز با اتکاء و پایبندی به آرمانهای بنیانگذاران جنبش فداییان خلق و با اصلاح و تدقیق سیاستها و روشهای دستیابی به اهداف آنان چون آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی دوشادوش کارگران و زحمتکشان شهرها و روستاها و همه اقشار و طبقات آزادیخواه و عدالتطلب در برابر حاکمیت تمامیتخواه مبارزه میکنیم. ما در این راستا با اعتقاد به نیات همه شهدای فدایی، کوشش خود را به مهمترین مسئله کنونی جنبش ملی- دموکراتیک مردم ایران یعنی اتحاد عمل همه اقشار و طبقات جامعه به عنوان مقدمترین شرط پیروزی جنبش بر حاکمیت تمامیتخواه متمرکز کردهایم و در تئوری و عمل، در اندیشه و گفتار و رفتار نیز منادی اتحاد و عمل همه اقشار و طبقات هستیم. ما امروز یاد و خاطره همه آنانی که با اعتقاد به آرمانهای فداییان خلق همه هستی خود را برای تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت و بهروزی مردم خود تقدیم کردهاند، با تلاش برای همگرایی جنبش فداییان خلق و پیوند نزدیک و تنگاتنگ خود با جنبش دموکراتیک مردم ایران گرامی میداریم و یقین داریم که هر آنچه به اتحاد و همدلی میان اقشار و طبقات مردم یاری رساند و از تفرق و پراکندگی نیروهای مدافع آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی جلوگیری نماید، به تحقق نیات آنانی که نام بزرگ جنبش فداییان خلق را در تاریخ این مرز و بوم با فداکاریهایشان جاودانه کردند در اندیشه، گفتار و کردار یاری میرساند. گرامیباد یاد و خاطره شهدای جنبش فداییان خلق ایران مستحکمباد پیوند تمام نیروهای مدافع آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی پیروزباد جنبش ملی – دموکراتیک (جنبش سبز) مردم ایران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – هواداران داخل کشور گروه خرداد- بهمن ماه ۱٣٨۹

افزودن نظر جدید