همراه با مردم کشورمان !

«صانع ژاله» و «محمد مختاری» دو فرزند دلير وطن در روز ٢۵ بهمن ماه به ضرب گلوله ماموران سرکوبگر رژيم از پای درآمدند. «شورای هماهنگی راه سبز اميد» مردم ميهنمان را به برگزاری تجمعات اعتراضی در روز اول اسفند ١٣٨۹ در تهران و شهرستانها و برای بزرگداشت خاطره اين دو شهيد و ساير شهدای جنبش سبز مردم ايران، فراخوانده است. ما از تمام ايرانيان مقيم برلين دعوت میکنيم تا در تجمعی که در همگامی با مردم کشورمان، و در همان روز برگزار میشود، شرکت کنند. ما هموطنان عزيز خود در برلين را فرامیخوانيم تا همراه با گراميداشت ياد شهدای جنبش سبز، پايان يافتن سريع حصر خانگی آقايان موسوی و کروبی را، که بیخبری مطلق از آنها وضعيت نگرانکنندهای ايجاد کرده است، خواستار شوند. همراهان جنبش سبز مردم ايران ـ برلين محل برگزاری تجمع:  Breitscheidplatz - Kaiser Wilhelm Gedächtnis - Kirche زمان:  يکشنبه اول اسفند ١٣۸٩ (٢٠ فوريه ٢٠١١)، ساعت ١٨

افزودن نظر جدید