در روز چهارشنبه سوری از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت می کنیم

هم میهنان آزادی خواه ! از نخستین نوروز پس ازانقلاب، حکومت جمهوری اسلامی ایران دشمنی آشکار خودرا با مراسم و سنت های باستانی و دیرینه ی شادی آفرین ایران و ایرانیان نشان دادند و با استفاده از شیوه های گوناگون ( از جعل های نظری تا سرکوب عریان ) کوشیدند از برگذاری آن ها جلوگیری کنند. اما ملت ما به رغم همه ی تشسبثات، هرسال بیش ازسال دیگر، با شکوه هرچه بیشتر این مراسم را برگذار کردند. امسال نیز، آن ها که خود نماد خرافه و خرافه پرستی هستند زیر لوای مبارزه با « خرافات »، ترسیده ازاعتراضات اخیر، به جنگ مردم آمده اند و برگذاری چهارشنبه سوری را ممنوع اعلام کرده اند. هم میهنان عزیز مقیم برلین! ما برای پاس داشت این سنت دیرینه و باستانی شادی زا، و دراعتراض به موج جدید سرکوب خشن، دستگیری ها و کشتار مردم درتظاهرات مسالمت آمیز، برای هم راهی با مردم مان، برای همگامی با حرکت« سه شنبه های اعتراضی» گرد هم می آئیم. مکان گردهم آئی: Berlin / Gedächtnis-Kirche / Breitschneidplatz زمان :  روز سه شنبه 24 اسفند 1389 ( 15 مارس 2011 ) ساعت 19

افزودن نظر جدید