دعوت به تظاهرات اول ماه مه در پاریس

   در آستانه اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران، شرایط اقتصادی کشورمان به واسطه سوء مدیریت و ناکارآمدی سیاستهای نظام حاکم بیش از پیش بحرانی و با اجرا گذاشتن سیاست حذف یارانه ها عمیق تر شده است. این سیاستهای نظام، زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان ایران را با فشارها و مشکلات جدید و مضاعفی روبرو کرده است. شرایط رکود تورمی بیسابقه ای که جامعه را در خود فروبرده به بیکاری بیشتر و اخراج کارگران و کاهش قدرت خرید مزدبگیران به شدت دامن زده است. تاراج و چپاول ثروتهای ملی توسط باندهای هیات حاکمه تداوم یافته و با وجود افزایش تصاعدی قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی و افزایش در آمد دولت از آن، حداقل دستمزد کارگران از سوی وزارت کار ٣٦٣٠٠٠ تومان اعلام شده است و این در حالیست که خط فقر در کشورمان یک ملیون تومان ارزیابی میشود. طبقه کارگر ایران، همچنان از حق تشکل صنفی که از حقوق اولیه کارگران بشمار میرود محروم است. استبداد مذهبی حاکم، فعالیت کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل و دفاع از حقوق و مطالبات کارگران در برابر سرمایه داران را با اخراج، شلاق و یا شکنجه و زندان پاسخ میدهد. به این دلیل هم اکنون شماری از سندیکالیستها و فعالان مستقل جنبش کارگری ایران در زندانهای جمهوری اسلامی به سرمیبرند. اما سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به نتیجه ای نرسیده و اعتصابات و تظاهرات کارگری در ماه های اخیر گسترش یافته و مبارزه فعالان کارگری در جهت به دست آوردن حق تشکل تشدید شده است. ما امضاکنندگان، از تمامی ایرانیان آزادیخواه در پاریس دعوت میکنیم تا با شرکت در تظاهرات اول ماه مه برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و پشتیبانی از خواست ها و مطالبات جنبش کارگری ایران، که تحقق کامل آنها با تغییرات ساختاری در جامعه ما ممکن می شود، تلاش کنند. تظاهرات اول ماه مه 2011، ساعت 14:30 : میدان رپوبلیک، راهپیمایی از مسیر بولوار ولتر به میدان ناسیون محل تجمع ما : میدان رپوبلیک، سمتِ بولوار ولتر Départ 14h30 de République, puis bd Voltaire et Nation هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه : جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران ـ واحد پاریس سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (فرانسه) سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت (فرانسه) کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس مجامع اسلامی ایرانیان ـ واحد پاریس    

افزودن نظر جدید