پیام به کنگرهی دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقا و دوستان گرامی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران درودهای صمیمانهی خود را به مناسبت برگزاری دوازدهمین كنگرهی سازمان ابراز میدارد و برای شما در تدوین سیاستها و تصمیمگیری در پاسخ به وظایف پیشاروی آرزوی موفقیت دارد. كنگره شما در شرایطی برگزار میگردد كه از یك سو در ایران آثار خیزش بزرگ مردم در روزهای پس از 22 خرداد 88 و جنبشها و مقاومتهای پس از آن هم چنان تعیین كنندهی فعل و انفعالات سیاسی است و از سوی دیگر شورش مردم در كشورهای عربی و شمال آفریقا بر ضد نظامهای دیكتاتوری و فاسد فصلی جدید در مبارزات آزادیخواهانهی مردم منطقه و افقی امید بخش برای گسترش آزادی در این بخش از جهان گشوده است. جمهوری اسلامی و سیاستهای آن در عرصههای اقتصادی، مالی، سیاسی و فرهنگی و بحران سازیهای خارجی آن، نتایج ویرانگر خود را در گسترش سركوبها، تشدید فشار بر مردم، فشارهای سنگین ناشی از گرانی و تورم فزاینده، فرارِ سرمایهها و استعدادها از كشور، در پیامدهای مجازاتهای اقتصادی، در ایجاد اختلالاتِ و عوارض اجتماعی و روانی در جامعه هر روز بیشتر نشان میدهد. قربانی این سیاست بیش از همه كارگران، زحمتكشان، تهی دستان، زنان و جوانان كشورند. پاسخ مافیای نظامی مالی حاكم به مشكلات روز افزون و به مطالبات معیشتی و آزادیخواهانهی مردم، گسترش فشار و سركوب و بحران سازی در داخل و خارج از كشور است. روشن است كه حاصل این پاسخ نه نجات رژیم و تداوم حیات آن بلكه فروپاشی نظام خواهد بود. كارگران، زحمتكشان، زنان و جوانان و ملیتها و اقوام ایران برای دستیابی به خواستها و مطالبات خود راهی جز گسترش و تشدید مبارزه ندارند. این مبارزه بیتردید به رغم تمامی تمهیدات سركوبگرانه و بسط آن به طور سد ناشدنی ادامه خواهد داشت. این مبارزه تمامی فعالان سیاسی به ویژه نیروهای چپ سوسیالیستی را فرامیخواند تا بر پراكندگی موجود غلبه كنند و در راه ایجاد سازمانهای متشكل و گسترش پایگاه اجتماعی آنها به مثابه ابزارهای پیشبرد جنبش جاری و تضمین استقرار و حفظ دموكراسی، گامهای جدی بردارند. تجربهی شورش مردم كشورهای عربی و شمال آفریقا بر ضد نظامهای حاكم و پیروزیهای تاكنونی در راندن حاكمان مستبد از مسند قدرت در تونس و مصر، آشكارا حاكی از این است كه میتوان از طریق جنبش همگانی خودجوش و سازمان نیافته حاكمیت مستبد را سرنگون كرد. ولی خلاء بدیل سازمان یافتهی مردمی و فقدان جایگزین دموكرات و ترقیخواه، اهمیت و نقش تعیین كنندهی آمادگی قبلی و سازمان یافتهی نیروهای دمكراتیك و چپ را در پاسداری از دستاوردهای جنبش همگانی و جلوگیری از بازسازی دوبارهی استبداد به وسیلهی نیروهای جدید و یا بخشهایی از بازماندگان حاكمیت سرنگون شده و یا تركیبی از این دو را، به روشنی نشان میدهد. وجود سازمانهای دموكراتیك و جنبش سوسیالیستی سازمان یافته، هم امروز برای پیشبرد مبارزهی جاری، برای دامن زدن به جنبشهای مطالباتی و اجتماعی و ارتقاء آن به جنبش همگانی و ارایهی دورنمایی روشن از نظام جایگزین ضرورتی حیاتی دارد و هم برای استقرار دموكراسی و پاسداری از آن در فردای سقوط نظام حاكم. جنبش چپ و سوسیالیستی ایران با وجود تاثیرات منفی در گذشته، با وجود خطاهای بزرگ سازمانها و نفوذ افكار و عملكردهای غیر دموكراتیك در آنها، در تاریخ سیاسی ما، در پیكار برای آزادی، عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی زحمتكشان سهمی بزرگ و فراموش نشدنی داشته و در این راه قربانیهای بیشمار داده است. امروز نیز شركت گستردهی آن در مبارزه با جمهوری اسلامی یكی از عوامل ضروری برای تحول دموكراتیك در ایران و یكی از ضامنهای اصلی استقرار دموكراسی، بهبود زندگی مردم، رشد و توسعهی كشور و حفظ استقلال آن است. روشن است كه ایفای این نقش پیش از هر چیز مستلزم حضور سازمان یافتهی این جنبش در صحنهی سیاسی و به عبارت دیگر ایجاد تشكل بزرگی است كه بتواند شمار هر چه بیشتری از نیروها و فعالان چپ را در برگیرد. تشكلی كه دارای آن چنان كمیت و كیفیتی باشد كه به آن امكان دخالتگری مؤثر در تحولات اجتماعی و سیاسی را بدهد. طبیعی است كه اختلاف نظرها و دیدگاههای متفاوت در مسائل نظری و سیاسی، پیشینهی سازمانها و میراث گذشته همواره مانعی در به سر انجام رساندن این مهم بوده است. با وجود این، آن چه حائز اهمیت است توجه به شرایط و نیازهای كنونی است. باید رو به آینده داشت و با احساس مسئولیت در قبال شرایط كنونی و در پاسخ به ضرورتهای تاریخی امروز عمل كرد. در سالهای اخیر تلاشهایی به ویژه از سوی سه سازمان: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اكثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، در پاسخ به این نیاز مبرم و در جهت ایجاد چنین تشكلی انجام گرفت كه گر چه در ابتدا، به دلایل اشاره شده در بالا، به كندی پیش میرفت، اما در یك سال گذشته با تفاهمی بیشتر، به برداشتن گامهای قابل توجهی در این زمینه منتهی گردید. امیدواریم كنگره شما گام دیگری باشد در راستای ایجاد سازمان بزرگی متشكل از نیروهای چپ سوسیالیست و دموكرات. بار دیگر برای كنگرهی شما موفقیت هر چه بیشتر به ویژه در زمینهی اتخاذ تصمیمهای ضروری در این رابطه را آرزو میكنیم. شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران سوم اردیبهشت 1390 - 22 آوریل 2011    

افزودن نظر جدید