گفتگو با بهروز خليق

گفتگو با بهروز خليق

پيرامون کنگره دوازدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

روز يکشنبه ۲۲ ماه مه ۲۰۱۱ (اول خرداد ۱۳۹۰)

ساعت 8:00 تا 11:00شب به وقت اروپای مرکزی

آدرس اتاق:Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran  

بخش: 

افزودن نظر جدید