پیکر ناصر حجازی امروز بە خاک سپردە شد

بر اساس گزارشا ت متعدد، پیکر ناصر حجازی یکی از قهرمانان بزرگ و نیک نام فوتبا ل ایران، در روز چهار شنبە، ۴ خرداد ١٣٩٠ بە رغم محدویت های آشکار و پنهانی کە از جانب حکومت برای جلوگیری ازشرکت گستردە مردم در مراسم خاک سپاری این قهرمان محبوب و مردمی کشور مان اعما ل گردید، با حضور دە ها هزار نفر از مردم عزادار در قسمت ویژە هنرمندان و نام آوران گورستان بهشت زهرا بە خاک سپردە شد. بر اساس پارەای گزارشها در جریا ن تشیع پیکر زندە یاد ناصر حجازی علاوە بر شعارها یی در تجلیل از شخصیت و کردار ناصر حجازی، شعارهای سیاسی نیز در این مراسم دادە شد.

شورای سردبیران کار آنلاین ضمن اظهار تاسف از در گذشت زندە یا د ناصر حجازی، فقدان ا یشان را بە خانوادە، آشنایان و د وستداران این قهرمان نکو نام و مردمی کشورمان تسلیت می گوید و خود را در غم آنان سهیم می داند.

شورای سردبیران کار آنلاین

 

چهارم خرداد ١٣٩٠

بخش: 

افزودن نظر جدید