شورای سردبیران کار آنلاین در گذ شت آقای سحابی را تسلیت می گوید

شورای سردبیران کار آنلاین در گذشت مبارز و سیاستمدار برجستە و خوش نام کشورمان ، زندە یا د عزت الە سحابی را بە خانوادە، آشنایان یاران و همراهان ایشان تسلیت می گوید و مبارزات ایشان علیە دیکتا توری ، بیعدالتی و پا یمال کنندگان حقوق مردم ومنافع ملی کشورمان را ارج می نهد و یاد و خاطرە او را گرامی می دارد

شورای سردبیران کار آنلاین

١٠ خرداد ١٣٩٠

بخش: 

افزودن نظر جدید