فرا خوان بە تظاهرات

هنوز بیش از دو سال از رایهای به غارت رفته و خونهای ریخته شده مردم در آن خرداد خونین نگذشته است که خبرها اینبار بیرحمانه تر از طوفان، از راه میرسند. سخت است باور اینکه دختری بر سر زندانبانان خود فریاد زند که بر پیکر بیجان پدرم رحم کنید و از آنها بپرسد که تابوت پدرم را کجا میبرید و پاسخ او اما، مرگ باشد. این افسانه نیست، بلکه گزارش فاجعه ای غیر انسانی است که صبح چهارشنبه اول ژوئن در مراسم تشییع عزت الله سحابی از مبارزان آزادیخواه ایران رخ داد، مردی که سالهای بسیاری از عمرش را  در نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی در زندان سپری کرد و سرانجام حتی اجازۀ تشییع پیکرش را نیز به خانواده اش ندادند و دختر سربلند و شجاعش «هاله» را به گناه اعتراض کشتند. به یاد هاله سحابی و همۀ جانباختگان راه آزادی مردم ایران، به ویژه قربانیان سی و دو سال حاکمیت ضدمردمی جمهوری اسلامی، در اعتراض به رفتار حکومت ولایت فقیه با خانوادۀ سحابی و دیگر خانواده های معترض و آزادیخواه، و در همبستگی با مبارزات مردم ایران، روز پنجشنبه دوم ژوئن ساعت 17 تا 19، در میدان حقوق بشر (تروکادرو) گرد هم می آییم. با سخنرانانی از سه نسل، نسل مهندس عزت الله سحابی، نسل هاله سحابی و نسل فرزندان هاله سحابی. بیگمان وجدان انسانهای آزادۀ جهان را فریاد دردمند و دادخواهانه ما بیدار میکند.   زمان: پنجشنبه 2 ژوئن 2011، ساعت 17 تا 19 مکان: میدان حقوق بشر (تروکادرو)

افزودن نظر جدید