برای شرکت در کارزار جهانیدر برابر استبداد دینی - نظامی در ایران

در سالگرد خیزش مردمی و سبز ایران، همراه با مردم آگاه و همگام با نهادهای دموکراتیک در ایران و سراسر جهان، علیه رژیم دیکتاتوری و بویژه برای آزادی زندانیان سیاسی و مقابله با اعدامها به پاخیزیم! همراه با مردم ایران، ما خواهان گذار از حکومتِ دینی و قوانین قرون وسطایی موجود به نظامی دموکراتیک بر مبنای جدایی دین از حکومت هستیم. نظامی که در آن یکپارچگی ایران و شناسایی حقوق کامل و همه جانبه سیاسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان در چهارچوب یک قانون اساسی مبتنی بر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقهای بین المللی تضمین شود. از همه ایرانیان و نهادهای دموکراتیک یاری می طلبیم که با پلاکاردهایشان در این ګردهمایی حضور فعال یافته و ما را مورد پشتیبانی قرار دهند.

مکان: جلوی در اصلی راه آهن مرکزی کلن

زمان: ساعت ۱۷ روز شنبه 1۸ یونی ۲۰۱۱ برابر با ۲۸ خرداد ۱۳۹۰

برګزارکنندګان خانه همبستگی مهر حامیان مادران پارک لاله دانشجویان و جوانان موج سبز کمیته جمعی از ایرانیان نورد راین وستفالن جمعیت پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران انجمن پویا برای حمایت از جامعه مدنی ایران و مشارکت مردمی با پشتیبانی انجمن زنان ایرانی _ آلمانی کلن جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران

افزودن نظر جدید