آغاز تحصن پناهجویان ایرانی در تروندهایم نروژ

  روز 21 ماە ژوئن، پناهندگان ایرانی ساکن شهر تروندهایم در نروژ، در پشتیبانی و حمایت از اعتراضات ایرانیان ساکن در شهر اسلو و بە منظور حمایت و پشتیبانی از مبارزات مدنی و دمکراتیک هم میهنان در ایران، و در محکوم کردن سیاستهای ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی دست بە یک تحصن گستردە در شهر تروندهایم زدند. روز 21 ماە ژوئن، پناهندگان ایرانی ساکن شهر تروندهایم در نروژ، در پشتیبانی و حمایت از اعتراضات ایرانیان ساکن در شهر اسلو و بە منظور حمایت و پشتیبانی از مبارزات مدنی و دمکراتیک هم میهنان در ایران، و نیز در محکوم کردن سیاستهای ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی دست بە یک تحصن گستردە در شهر تروندهایم زدند. همچنین تحصن کنندگان با مخاطب قراردادن دولت نروژ در رابطە با وضعیت اسفبار حقوق بشر، اعدامها، شکنجە و دستگیریهای گستردە در ایران خواستار توجە و بررسی دقیقتر و کاملتر پروندەهای خود از سوی دولت نروژ شدند. تصاویری از اعدامها و جنایات صورت گرفتە توسط حکومت ایران، همراە با شعارهایی چون "زندانی سیاسی آزاد باید گردد!" و "دیگر بس است اعدام و شکنجە!" بە دو زبان نروژی و فارسی جملە شعارهایی بودند کە تحصن کنندگان در محل تجمع بە همراە خود داشتند. ایرانیان شرکت کنندە در این تحصن از همە احزاب و تشکلات مدنی و فرهنگی کە دل در گرو حقوق انسان دارند، درخواست حمایت و پشتیبانی دارند. گزارشگر کار آنلاین ـ تروندهایم    

افزودن نظر جدید