به موازات "انتخابات" مجلس نهم، کاندیداهای جنبش اعتراضی خواهان دموکراسی و حقوق بشر را معرفی کنیم!

در حالیکه حدود هشت ماه به "انتخابات" مجلس نهم جمهوری اسلامی مانده است، مبارزات "انتخاباتی" جناح های حکومتی از جمله با استعفای تعداد زيادی از مقامات دولتی آغاز شده است. اکنون با وجود سرکوب های شدید چند دهه حکومت جمهوری اسلامی و همچنين به دنبال کودتای انتخاباتی بزرگ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، تعداد کثیری از کاندیداهای بالقوه مجلس، یا در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند و يا خارج از زندان با وثیقه های سنگین، امکان فعالیت های سیاسی شان به شدت محدود شده است و يا رنج سال ها تبعيد اجباری به خارج از کشور و دوری از میهن را تحمل می کنند.

جهت مقابله با تداوم این روند و برگزاری یک "انتخابات" صوری و فرمایشی ديگر از  همه شخصيتهاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کاندیيدای بالقوه مجلسی با ظرفیت تغییر یا تدوين قانون اساسی جمهوری ايران می دانند، درخواست می کنم در صورت توافق با متن زير و همچنين کليت پیش نویس قانون اساسی ضميمه که به طور عمده، متن پیرایش يافتۀ قانون اساسی فعلی است، امضای خود را بر این متن بیفزايند.

از حمايتگران هر نامزد بالقوه ای نيز تقاضا می شود که همراه با تامين رضايت کاندیدای مورد نظر خود در این چهارچوب، امضای خود را به عنوان حمايتگر کاندیدای مورد نظر خویش بیفزایند.

لطفا برای هماهنگی بیشتر برای پیشبرد این کارزار با پست الکترونيکى  kandidatori@gmail.com تماس بگيريد.

 

حسن نايب هاشم

 

نوزدهم تیر ماە یک هزار و سیصد نود علاقە مندان برای مشاهدە نسخە p d f پیشنهادات، می توانند بە لینک زیر مراجعە نمایندhttp://www.asre-nou.net/php/policy/qanun-asasi-revised-1.pdf

افزودن نظر جدید