پرسش و پاسخ پیرامون انتخابات با رفیق بهروز خلیق مسول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت )

انتقادات و پیشنها دات خود را از طریق ایمیل آدرس ما برای ما بفرستید rasaneh.tv@gmail.com

بخش: 

افزودن نظر جدید