دیکتاتورهای کینەتوز

با تشدید دشواریهای اقتصادی ایالات متحدە کە خود را در تنزل شاخص بورس و تنزل رتبەبندی اعتباری این کشور در سطح جهانی بازمی یابد، لحن سخنان خامنەای علیە آمریکا شدیدتر شدە است. در دیداری با مسئولین حکومتی، خامنەای، ضمن انتقاد از دولتهای دورە خاتمی و رفسنجانی، نظام جمهوری اسلامی را بسیار قدرتمندتر از دورانهای مربوطە در تدوین سیاست در مقابل آمریکا ارزیابی کردە، و جایگاە این نظام سرکوبگر را در مجموعە شرایط منطقەای و بین المللی خود در اوج آن توصیف کرد.

فارغ از صحت یا عدم صحت این ادعاهای آن چنانی کە حتی با دادەهای بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی هم نمی خواند (خامنەای در این سخنان خود از "نگاە منفی مطلق" مسئولان و نخبگان سیاسی و "تیتر غلط" برخی رسانەها یاد می کند)، آنچە در این سخنان جلب توجە می کند همانا دو موضوع است: موضوع اول، حملە شدید دیگری بە آمریکا در شرایط تنزل شان اقتصادی آن، و دوم یک تصفیە حساب شخصی با کشورهای غربی بر اساس این شرایط.

در مورد دشوارهای اقتصادی و مالی آمریکا باید گفت کە خامنەای از این فرصت می خواهد سود سیاسی بردە و با خطاب قرار دادن ایالات متحدە بە عنوان جریانی کە نتوانستە عزم آهنین جمهوری اسلامی را خدشەدار کردە و راە پیشروی آن را سد کند، بە شکار نیرو در منطقە و بهرەبرداری سیاسی در داخل نظام خود دست بزند. و در مورد تصفیە حساب شخصی نیز باید بە مورد دادگاە میکونوس اشارە کرد کە در آن جمهوری اسلامی و بویژە شخص خامنەای متهم بە سازماندهی قتل رهبران حزب دمکرات کردستان ایران شدند. خامنەای با اشارە مستقیم بە این امر در واقع نشان می دهد کە چقدر از رای و تصمیم یک دادگاە آلمانی در مورد خود عصبانی است، و چقدر چنین تصمیمی را توهین بە خود و جایگاهش در نظام جمهوری اسلامی ارزیابی می کند. و این را مقایسە کنید بە نوع واکنش رفسنجانی کە او نیز یکی از متهمان اصلی قتلهای رستوران میکونوس از طرف دادگاە آلمانی اعلام شدە است. بر خلاف نوع واکنش خامنەای کە در آن دولت رفسنجانی بە نرمش در مقابل غرب متهم شدە است، رفسنجانی درصدد نزدیکی با غرب بە شیوە خود بودە است، امری کە از طرف خامنەای بر اساس فلسفەای کە او از نوع برخورد غرب ارائە می دهد، کرداری اساسا نادرست و ضد ارزش ارزیابی می شود.

در واقع مورد ذکرشدە نشان می دهد کە علاوە بر منطق رقابت ایدەئولوژیک و سیاسی با آمریکا، عنصر تعیین کنندە دیگر در منش سیاسی خامنەای همانا ضدیت کورکورانە و انتقام گیرانە با تصمیماتی است کە در نظامهای مستقل قضایی کشورهای غربی در خصوص شخص وی گرفتە شدەاند. خامنەای با این سخنان، پیامها ئی می فرستد کە اهداف آن تنها ناظر بر درخواست تعریف دوبارە نوع برخورد کشورهای غربی با مسائل کلان نیست، بلکە ناظر بر درخواست تعریف دوبارە جایگاە لااقل بخشی از رهبران کنونی نظام در رابطە با کشورهای غربی نیز هست. سخنان اخیر خامنەای، بشدت روحیە خودخواهانە، اگویستی، کینەتوزانە و انتقام گیرانە او را نشان می دهد، روحیەای کە معمولا مخرج مشترک همە دیکتاتورهاست.

بخش: 

افزودن نظر جدید