نشر تبعید، «نه» به سانسور است

nshr_tbyd_nh_bh_snswr_st_gftgw_b_mswd_mfn

افزودن نظر جدید