گفتگو با بهروز خليق

گفتگو با بهروز خليق

 پيرامون: انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

 در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

روز يکشنبه ۲١ ماه اوت ۲۰۱۱ (٣٠ مرداد ۱۳۹۰)

ساعت ۰۰.۸ تا ١١.٠٠شب به وقت اروپای مرکزی

آدرس اتاق: Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

بخش: 

افزودن نظر جدید