بعد از 23 سال هنوز در قلب مایید

کلن 3 سپتامبر 2011، ساعت 4 بعداز ظهر مقا بل ورودی ایستگاه راه آهن مرکزی. در پایان مانند همه 23 سال گذشته، گلها ی سرخ به آبهای راین خواهیم سپرد! ... جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران کلن 5 شهریور 1390  

افزودن نظر جدید