ترس پدرسالارانە از زبان محسنی اژەای

بنابە گزارش خبرگزاریها، غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه برای نخستین بار به عنوان یک مقام رسمی جمهوری اسلامی، به عصر خانگی موسوی و کروبی واکنش نشان دادە و گفتە است کە حصر خانگی آنها به نفع خودشان است!

فرهنگ قیم مآبانە و پدرسالارانە حکام جمهوری اسلامی، البتە موضوعی نیست تنها مربوط بە این دو زندانی دربند. از همان اوئل بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، فرهنگ اندیشەورزیدن، انتخاب و عمل بە جای دیگران کاملا فرهنگی از پیش اندیشە شدە برای عمل سیاسی در جامعە ایران بعد از بە قدرت رسیدن آنان بود. در این مورد نمونەها فراوانند: اصل ولایت فقیە کە بنا را بر گلە بودن خلق خدا و چوپان بودن ولی امر می گذارد، انقلاب فرهنگی در دانشگاهها کە بنا را بر فاسد بودن فرهنگ جاری و بنیان نهادن فرهنگی دیگر از طریق بستن دانشگاهها، اخراج دانشجویان و بعدا گزینش آنان قرار می داد، و یا برنامە توبە سازی در زندانها از طریق القای اندیشە در فضای شکنجە، تهدید و مرگ کە در صورت موفقیت موردی آن، انسانهایی را بە جامعە پیشکش می کرد کە علیرغم ظاهر عادیشان، از درون درهم فروریختەبودند.

و حال باز این سنت ادامە دارد. و این بار در فرم تعیین مکان زندگی افراد برای سالهای آیندە عمرشان. فرمی کە نە زندان است، نە زندگی عادی است، نە اسارت است و نە چوب و شیوە تنبیە قدیم. و شاید اصلا ترکیبی از همە اینها باشد. و بە همین دلیل بدترین شیوە ابداعی یک پدرسالار برای تنبیە اسیر و یا فرد سرکش.

اینکە محسنی اژەای بە چە دلیلی در چنین موقعیتی سرانجام بە عنوان یک مقام رسمی در این مورد اظهار نظر کردە، جالب توجە است. البتە قبل از اینکە وارد این موضوع بشویم خوب است کە از دهان همین شخص، نوع دیدگاه او و همپالگیهایش را در مورد خود قوانینشان جویا شویم. اژەای در پاسخ به خبرنگاری که از «جایگاه حصر قضایی» و بازداشت خانگی در نظام قضایی در مورد موسوی و کروبی می پرسد، می گوید: "مباحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نمیشود، ولی برخی از افراد به نفع خودشان است كه محدودیتهایی داشته باشند. بنابراین آیین دادرسی و تعبیر به بازداشت اینجا مطرح نیست." این سخنان بخوبی حدود و ثغور احترام این عالیجنابان را نسبت بە قوانین جمهوری اسلامی نشان می دهد. حدود و ثغوری کە از همان موضع قیم مآبانە و پدرسالارانە حتی نسبت بە قوانین نیز سرچشمە می گیرد. در نظام پدرسالاری این پدر است کە خود بە قانون تبدیل می شود.

اما در مورد سوالی کە مطرح شد و اینکە علت این مسئلە چیست، سخنان بعدی محسنی اژەای می توانند جالب توجە باشند. سخنگوی قوە قضائیە رژیم در ادامە می افزاید: "گاهی اوقات دستگاههای ذیربط كه شاید حتی متشكل از چند دستگاه باشند، تشخیص میدهند كه محدودیتهایی را در ارتباط با شخص، اشخاص یا حتی برخی از اصناف ایجاد كنند كه پیشگیری از اتفاقات آینده را انجام بدهند." در اینجا بحث بر سر آیندە است. و اینکە قرار است اتفاقاتی رخ دهند و اینکە بە اسارت گرفتن افرادی می تواند از وقوع این اتفاقات جلوگیری بە عمل آورد.

و این آیندە چیست؟

کاملا واضح است. این آیندە همانا انتخابات زمستان پیش رو می باشد کە از هم اکنون چگونگی برگزاری آن بە دغدغە اصلی حاکمیت تبدیل شدە است. و دو نفر وجود دارند کە قرار است با ایجاد اتفاقاتی کل این روند را بە مخاطرە بیاندازند. بە زبانی دیگر، موضوع امنیتی است. در واقع محسنی اژەای تنها با اختلافی چند روزە همان سخنان خامنەای را در مورد امنیت نظام و ارتباط آن با انتخابات پیش رو بیان و تکرار می کند. تنها با این فرق کە این بار وی بر خلاف خامنەای بە صراحت آدرس می دهد، و دیگر در آن از ابهام گوییها و کلی گوییهای خامنەای خبری نیست.

در واقع سخنان محسنی اژەای نشان می دهند کە خطر اصلی برای حاکمان در انتخابات پیش رو، همانا جنبش سبز می باشد. حصرخانگی موسوی و کروبی و محروم کردن آنان از تریبون، برای خنثی کردن توان جنبش احتمالی تحریم انتخابات در آیندە پیش رو است.

سخنان محسنی اژەای در واقع تفسیر مشخص سخنان اخیر خامنەای و زمینی کردن آن است.

بخش: 

افزودن نظر جدید