برای دفاع از آزادی، دمکراسی و جدایی دین از دولت در ایران

   ١٦، ١٧ و ١٨ سپتامبر ٢٠١١ سازمان اتحاد فداییان خلق ایران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران  

افزودن نظر جدید