نامهی سرگشاده بمناسبت پانزدهمین سالگرد جنایت مشترک جنبش اسلامی کردستان و جمهوری اسلامی علیه حزب دمکرات کردستان

 

خطاب به:

_ رؤسای محترم اقلیم کردستان، پارلمان کردستان و حکومت اقلیم!

_ ارگانهای حکومتی و قانونی اقلیم کردستان!

_ نمایندگیهای سیاسی کشورهای گوناگون جهان در عراق و اقلیم کردستان!

_ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، گزارشگر ویژه برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران جناب آقای احمد شهید!

_ سازمان دیدهبان حقوق بشر!

_ سازمان عفو بین الملل!

_ احزاب ، سازمانها و شخصیتهای میهن پرست اقلیم کردستان و عراق!

_ مجامع، نهادها و مؤسسات مدافع حقوق بشر در کردستان!

_ رسانههای همگانی و تشکلهای مدنی!

_هواخواهان و دوستداران عدالت در کردستان، منطقه و سراسر جهان!

خاطر نشان میسازیم که 15 سال پیش، شامگاه 19 اکتبر 1996 (27مهر ماه 1375 شمسی) هفت مبارز حزب دمکرات به اسامی:

1- ارشد رضایی

2- محمد عزیز قادری

3- داریوش اسلامدوست

4- یونس محمدپور

5- عدنان اسماعیلی

6- مظفر کاظمی

7- معروف سهرابی

در حوالی شهر حلبچه، از سوی افراد مسلح جنبش اسلامی کردستان عراق به اسارت گرفته شده و به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شدند.

حزب دمکرات و خانوادهی این مبارزان به مدت چند سال و علیرغم همهی تلاشها نتوانستند هیچ اطلاعاتی در مورد سرنوشت این گروه از مبارزان _ پس از استردادشان به جمهوری اسلامی_ کسب نمایند. تنها یکی از استرداد شدهها بنام داریوش اسلامدوست، در حالی که دستگاه ترور و جاسوسی جمهوری اسلامی قصد داشت از وی جهت انجام یک توطئه علیه حزب دمکرات در خاک کردستان عراق استفاده نماید، از فرصت بهره گرفت و به میان همسنگران خویش بازگشت. نامبرده طی چند مصاحبه مطبوعاتی و رادیویی، از توطئهی مشترک شرمآور جنبش اسلامی کردستان عراق و رژیم جمهوری اسلامی علیه خود و نحوهی اسارت و استردادشان به دستگاه اطلاعاتی این رژیم پرده برداشت.

بدنبال تلاشهای گستردهی حزب دمکرات در سطح بینالمللی و پس از فشار سازمانها و شخصیت های سیاسی و نهادهای بشردوست به رژیم ایران بمنظور روشن ساختن سرنوشت شش پیشمرگ وابسته به این حزب، سرانجام مرتضی سرمدی سفیر وقت جمهوری اسلامی در بریتانیا، روز 29 مارس 2004، در پاسخ نامهی آقای جرمی کربین، نایب رئیس گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا، کشته شدن این شش نفر را بر ملا ساخت. در جوابیهی نامبرده، قتل این شش تن به جنبش اسلامی نسبت داده شده و آمده بود که این شش تن همان موقع بهنگام بازگشت از کردستان ایران در جریان درگیری با سازمان "جنبش اسلامی" در خاک اقلیم کردستان بقتل رسیدهاند.

پر واضح است که آنچه روی داده است یک توطئهی تروریستی، خرید و فروش انسانها و یک جنایت شرمآور مشترک جنبش اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه حزب دمکرات و جنبش ملت کرد در کردستان ایران است. جنایت هیچکدام از طرفین کوچک نیست. "جنبش اسلامی" جمعی انسان مبارز آزادیخواه کردستان ایران را بخاطر برخی دستاورد ناچیزو نامشروع به جمهوری اسلامی تحویل داده است. رژیم جمهوری اسلامی نیز پس از آزار و شکنجهی بسیار و بدون رعایت ابتدایی ترین موازین در زمینهی بازداشت و محاکمه، آنها را بقتل رسانده است. بدون آنکه حتی محل دفن اجساد آنها را روشن ساخته باشد!

طی مدت 15 سال گذشته حزب ما بمناسبتهای گوناگون طرفهای مختلف از جمله سازمان جنبش اسلامی و بازماندگان و میراثداران این سازمان را خطاب قرار داده و بصراحت از آنها خواسته است که عاملان این جنایت سهمگین را به افکار عمومی معرفی کرده و تمامی واقعیات مرتبط با این توطئه را آشکار نمایند. اما متأسفانه آنها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و تصور کردهاند با این کار و نیز گذشت زمان، حزب دمکرات کردستان، خانوادهی قربانیان، مردم کردستان ایران و بطور کلی وجدان بشریت آنها را بحال خود گذارده یا این جنایت را فراموش خواهند کرد.

در رابطه با این جنایت، حزب دمکرات چندین بار طی نامهها و بیانیههای رسمی از نیروهای درون حاکمیت، احزاب و سازمانها و شخصیتهای سیاسی و مردم اقلیم کردستان که این جنایت در خاک آنها روی داده، خواسته است سازمان جنبش اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا عاملان این جنایت را بدست عدالت بسپارد. علیرغم این خواست و با وجود آنکه رهبران و تصمیم گیرندگان آنزمان سازمان نامبرده و برخی ازعاملان این اقدام تروریستی شناسایی شدهاند، متأسفانه نه تنها هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، بلکه ، بدون احساس شرم و واهمه از عواقب جنایتشان، کماکان تحت لوای دین اسلام و در چارچوب سازمان جنبش اسلامی در عرصهی سیاسی اقلیم کردستان به فعالیت مشغولند.

حزب دمکرات کردستان در پانزدهمین سالروز این جنایت شرمآور، در همان حال که یاد قربانیان این توطئه را گرامی میدارد، از همهی شما ارجمندان میخواهد به وظیفهی انسانی ، ملی و اخلاقی خود درقبال قربانیان این جنایت عمل نمایید. در این خصوص بطور مشخص خواستار آنیم که رهبران، تصمیم گیرندگان وقت جنبش اسلامی و افراد متهم به دست داشتن در این جنایت را تحت فشار قرار دهید تا طبق مسئولیت آنزمان خویش و نقششان در انجام این جنایت و عدم بازخواست جنایتکاران، در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند.

حزب دمکرات کردستان تا آنهنگام که حکمی عادلانه در خصوص عاملان این جنایت بمورد اجرا درنیاید، بر خواست خود مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق در مورد جنایت به اسارت گرفتن و استرداد این شش مبارز دمکرات پا فشاری خواهد کرد.

امیدواریم همهی شما به این نامهی سرگشاده بذل توجه فرمایید، همچنین تمامی هواداران و دوستداران حقیقت و عدالت در کردستان،منطقه و جهان به حمایت از فراخوان و پیام ما برخیزند تا واقعیتها برملا شوند، مجرمین مورد بازخواست قرار گیرند و خواست و توقع مشروع حزب دمکرات و خانوادهی قربانیان در خصوص دستگیری و محاکمه مجریان این جنایت تحقق یابد.

حزب دمکرات کردستان

دفتر سیاسی

29 مهر ماه 1390

20 اکتبر 2011

-----------------------------------

 

نامهی سهرئاوهڵا

 

بهبۆنهی 15 ساڵهی تاوانی هاوبهشی بزووتنهوهی ئیسلامیی کوردستان و کۆماری ئیسلامیی ئێران لهدژی حیزبی دێموکرات

بۆ بهڕێزان:

ـ ههر سێ سهرۆکایهتیی بهڕێزی ههرێمی کوردستان، پارڵمانی کوردستان و حکوومهتی ههرێم!

ـ بهڕێوهبهرایهتیی دهزگا حکوومی و قانوونییه پێوهندیدارهکان له ههرێمی کوردستان!

ـ نوێنهرایهتیی سیاسیی وڵاتانی جۆراوجۆری جیهان له عێراق و ههرێمی کوردستان!

ـ سهرجهم حیزب و رێکخراو و کهسایهتییهنیشتمانپهروهرهکانی ههرێمی کوردستان و عێراق!

ـ شووڕای مافی مرۆڤی رێکخراوی نهتهوهیهکگرتووهکان ، راپۆڕتێری تایبهتی بۆ لێکۆڵینهوه له بارودۆخی مافی مرۆڤ له ئێران هێژا ئهحمهد شههید!

ـ رێکخراوی چاوهدێری مافی مرۆڤ!

ـ رێکخراوی نێونهتهوهیی لێخۆشبوون!

ـ کۆمهڵهو ناوهند و دامهزراوهکانی داکۆکی لهمافی مرۆڤ لهکوردستان!

ـ میدیای ئازاد و دامهزراوهمهدهنییهکان!

ـ تێکڕای ئۆگران و خوازیارانی دادپهروهری لهکوردستان، ناوچهو سهراسهری جیهان!

لهگهڵ رێز و سڵاوی تایبهت دا،

وهبیرتان دێنینهوهکه15 ساڵ لهمهوبهر، شهوی 19 لهسهر 20ی ئۆکتۆبری 1996 (28لهسهر29ی رهزبهری 1375ی ههتاوی)، حهوت تێکۆشهری حیزبی دێموکڕات بهناوهکانی 1ـ ئهڕشهد رهزایی 2ـ محهممهد عهزیز قادری 3ـ داریووش ئیسلامدووست 4ـ یوونس محهممهد پوور 5ـ عهدنان ئیسماعیلی 6ـ موزهففهر کازمی 7ـ مهعرووف سۆهرابی، لهنزیک شاری ههڵهبجهی باشووری کوردستان ، لهلایهن چهکدارهکانی بزووتنهوهی ئیسلامیی کوردستانی عێراقهوهبهدیل گیران و تهحویلی کۆماری ئیسلامیی ئێران درانهوه.

بۆ ماوهی چهند ساڵ، حیزبی دێموکرات و بنهماڵهکانی ئهو تێکۆشهرانه، سهرهڕای ههموو ههوڵێکیان، نهیانتوانی هیچ زانیارییهک لهبارهی چارهنووسی ئهو پۆلهتێکۆشهره دوای تهحویل درانهوهیان بهرێژیمی ئێران، بهدهست بێنن. تهنیا یهکێک لهتهحویلدراوهکان بهناوی داریووش ئیسلامدووست، لهکاتێكدا دهزگای تیرۆر و جاسووسیی کۆماری ئیسلامی دهیهویست بۆ بهڕێوهبردنی پیلانێک لهدژی حیزبی دێموکرات لهخاکی کوردستانی عێراق دا بهکاری بێنێ، لهدهرفهت کهڵکی وهرگرت و گهڕایهوهنێو هاوسهنگهرانی.ناوبراو لهچهند وتووێژی رۆژنامهنووسی و رادیۆیی دا، پهردهی لهسهر پیلانی شهرماویی هاوبهشی بزووتنهوهی ئیسلامیی کوردستانی عێراق و رێژیمی کۆماری ئیسلامیی ئێران لهدژی خۆیان لادا و چۆنیهتیی بهدیلگیران و تهحویلدرانهوهبهدهزگای ئیتلاعاتی ئهو رێژیمهی لهقاو دا.

بهدوای ههوڵێکی بهرینی حیزبی دیموکرات لهرادهی نێونهتهوهیی دا و پاش گوشاری رێکخراو و کهسایهتییهسیاسییهکان و ناوهندهمرۆڤدۆستهکان بۆ سهر رێژیمی ئێران بهمهبهستی ئاشکرا کردنی چارهنووسی 6 پێشمهرگهی سهر بهوحیزبه، سهرئهنجام مورتهزا سهرمهدی باڵوێزی ئهوکاتی کۆماری ئیسلامی لهبریتانیا، رۆژی 29ی مارسی 2004، لهوڵامی نامهی بهڕێز جێرمی کۆربین، جێگری سهرۆکی گرووپی مافی مرۆڤ لهپاڕڵمانی بریتانیا، دانی بهکوژرانی ئهو 6 کهسهدا نا. لهنامهی ناوبراودا کوژرانی ئهو 6 کهسهدرابووهپاڵ "بزووتنهوهی ئیسلامی" و هاتبوو کهئهو 6 کهسهههر ئهوکات کهلهرۆژههڵاتی کوردستانهوه گهڕاونهوه، لهتێکههڵچوون لهگهڵ "بزووتنهوهی ئیسلامی" لهخاکی ههرێمی کوردستاندا، کوژراون.

ئاشکرایهئهوهی رووی دا پیلانێکی تیرۆریستی، کڕین و فرۆشتنی ئینسان و تاوانێکی شهرماویی هاوبهشی "بزووتنهوهی ئیسلامی" و رێژیمی کۆماری ئیسلامی لهدژی حیزبی دێموکڕات و بزووتنهوهی کورد لهرۆژههڵاتی کوردستان بوو. تاوانی هیچکام لهو دوو لایهنهبچووک نیه. بزووتنهوهی ئیسلامی، کۆمهڵێک مرۆڤی تێکۆشهری ئازادیخوازی رۆژههڵاتی کوردستانی، بۆ هێندێک دهسکهوتی ناڕهوا و ههرزانبایی، تهحویلی کۆماری ئیسلامی داوهتهوه. رێژیمی کۆماری ئیسلامییش، پاش ئازار و ئهشکهنجهیهکی زۆر و بهدوور لهسهرهتاییترین رێوشوێنهکانی گرتن و دادگایی کردن، گیانی لێ ئهستاندوون، بێ ئهوهی تهنانهت شوێنی شاردنهوهی تهرمهکانیشی ئاشکرا کردبێ!

لهماوهی 15 ساڵی رابردوو دا، حیزبی ئێمهبهبۆنهی جۆراوجۆرهوه، رووی قسهی خۆی کردۆتهلایهنهجۆراوجۆرهکان. یهک لهو لایهنانه، رێكخراوی "بزووتنهوهی ئیسلامی" بووهکهحیزبی دێموکرات بهراشکاوی داوای لێ کردوه بهڕێوهبهرانی ئهو تاوانهسامناکه، بهبیروڕای گشتی بناسێنێ و سهرجهم راستییهکانی پێوهندیدار بهو پیلانه، ئاشکرا بکا. بهڵام بهداخهوه، سهرکردایهتیی ئهو رێکخراوه خۆی لهم بهرپرسایهتییه دزیوهتهوهو پێی وابووهبهم خۆدزینهوانهو بهتێپهڕبوونی زهمان، حیزبی دیموکراتی کوردستان، بنهماڵهی قوربانییهکان، خهڵکی رۆژههڵاتی کوردستان و بهگشتی ویژدانی مرۆڤایهتی، دهستیان لێ ههڵ دهگرێ، یا ئهو تاوانهیان لهبیر دهچێتهوه.

ههر لهپێوهندی لهگهڵ ئهو تاوانهدا، حیزبی دیموکرات، چهندین جار لهنامهو بهیاننامهی رهسمی دا، لهلایهنهکانی نێودهسهڵات، حیزب و رێکخراو و کهسایهتییهسیاسییهکان و خهڵکی ههرێمی کوردستان کهئهم تاوانهلهسهر خاکی ئهوان رووی داوه، داوای کردوهکهرێکخراوی "بزووتنهوهی ئیسلامی" بخهنهژێر گوشار بۆ ئهوهی بهڕێوهبهرانی ئهو تاوانهبهدهستی عهداڵهت بسپێرێ. سهرهڕای ئهو داوایهو لهگهڵ ئهوهی رێبهران و بڕیاربهدهستانی ئهو کاتی رێکخراوی ناوبراو و تهنانهت هێندێک لهبهڕێوهبهرانی ئهو کردهوهتیرۆریستییهناسراون، بهداخهوههیچ ههنگاوێک لهم بارهیهوهههڵ نهگیراوه. نهک ههر ئهوه، بهداخهوهفرۆشیارانی ئهو پۆلهتێکۆشهرهبێ ههست کردن بهشوورهیی و بێ سڵکردنهوهلهئاکامهکانی تاوانهکهیان، ههروا لهژێر ناوی دینی ئیسلام و لهچوارچێوهی رێکخراوی بزووتنهوهی ئیسلامی یا لهگرووپی دیکهبهناوی دیکهوه لهگۆرهپانی سیاسیی ههرێمی کوردستاندا، دێن و دهچن.

حیزبی دیموکراتی کوردستان لهپازدهیهمین ساڵی ئهو تاوانهپڕشوورهیییهدا، لهکاتێکدا به ڕێزهوهیادی قوربانییهکان دهکاتهوه، داوا لهههموو ئێوهی بهڕێز دهکا ئهرکی ئینسانی، نیشتمانی و ئهخلاقیی خۆتان بهرامبهر بهخوێنی بهناحهقرژاوی قوربانییهکانی ئهو تاوانه، جێبهجێ بکهن. لهم بارهیهداوای روونمان ئهوهیهرێبهرانی کۆن و ئێستا، بڕیار بهدهستانی ئهوکاتی بزووتنهوهی ئیسلامی و کهسانی تاوانبارکراو بهبهڕێوهبردنی ئهو تاوانهبخهنهژێر گوشار بۆ ئهوهی بهپێی بهرپرسایهتیی ئهوکاتی خۆیان و رۆڵیان لهئهنجامدانی ئهو تاوانهو لێنهپرسینهوهلهتاوانباران لهبهرامبهر بیرورای گشتی دا وهڵامدهر بن.

حیزبی دێموکراتی کوردستان، ههتا ئهوکاتهی حوکمی عهداڵهت لهبارهی بهڕێوهبهرانی ئهو تاوانهبهڕێوهنهچووه، لهسهر دادخوازی و پێویستیی بهدواداچوون و لێکۆڵینهوهلهتاوانی بهدیلگرتن و تهحویلدانهوهی ئهو 6 تێکۆشهرهی دێموکرات، بهردهوام دهبێ.

ئاواتمان ئهوهیهههمووی ئێوهکهبهردهنگی ئهم نامهسهرئاوهڵایهن، ههروهها تێکرای ئۆگران و خوازیارانی حهقیقهت و دادپهروهری لهکوردستان، ناوچهو سهراسهری جیهان بهدهم بانگهواز و پهیامی ئێمهوهبێن بۆ ئهوهی راستییهکان روون ببنهوه، تاوانباران لێیان بپێچرێتهوهو ویست و چاوهڕوانیی بهحهقی حیزبی دێموکرات و بنهماڵهی قوربانییهکان لهبارهی بهڕێوهبهرانی ئهم تاوانهبێتهدی.

حیزبی دێموکراتی کوردستان

دهفتهری سیاسی

29ی رهزبهر 1390

21ی ئۆکتۆبری 2011

 

افزودن نظر جدید