شادباش به مردم لیبی!

معمر قذافی ديکتاتور ليبی کشته شد. با سقوط حکومت معمر قذافی و کشته شدن او، دوره سياه حکومت استبدادی در ليبی پايان گرفت و دوره تازه ای در حيات مردم ليبی آغاز گرديد. در روند خيزش مردم کشورهای عربی عليه ديکتاتورها، قذافی در مقابل مردم ليبی ايستاد و حاضر نشد به خواست آن ها تن دهد. او همانند ساير ديکتاتورها از هر وسيله ای بهره گرفت تا در مسند قدرت بماند. کاری که هم اکنون علی عبدالله صالح در يمن، بشار اسد در سوريه و خامنه ای در ايران انجام می دهند. غافل از آن که سرنوشت آن ها مشابه سرنوشت بن علی در تونس، مبارک در مصر و قذافی در ليبی خواهد بود. مقاومت قذافی در مقابل خواست مردم، موجب شد که ليبی به جنگ داخلی کشيده شود و زمينه برای دخالت ناتو در ليبی فراهم آيد. حاصل جنگ داخلی برای ليبی بيش از پنجاه هزار نفر کشته، ده ها هزار زخمی، ويرانی و بی خانمانی گسترده و فرار کثيری از مردم به کشورهای همسايه بود. ميراث شوم معمر قذافی برای مردم ليبی چيزی جز کشتار و ويرانی نبود. امروز با موج دمکراسی خواهی در سطح جهان و در منطقه، با انقلاب تکنولوژيکی و خارج شدن رسانه ها از انحصار دولت های ديکتاتوری و با آگاهی مردم بر حقوق شهروندی، ادامه حيات ديکتاتورها دشوار و دشوارتر می شود و دولت های استبدادی يکی بعد از ديگری جای خود را به دولت های دمکراتيک می دهند. برای ديکتاتورها، آينده ای قابل تصور نيست. سازمان ما پايان ديکتاتوری معمر قذافی را به مردم ليبی تبريک می گويد و آرزومند است که مردم ليبی به جامعه ای آزاد، دمکراتيک و عدالت جو دست يابند. اميد است که مردم ليبی به تفاهم و آشتی ملی روی بيآورند، دمکراسی را در کشور نهادينه کنند و مانع تمرکز قدرت در دست اين و يا آن گروه گردند.   هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ٢٩ مهرماه ١٣٩٠(٢١ اکتبر ٢٠١١)        

افزودن نظر جدید