فتنہ غارتگران

آتشین جغد سیہ منقار

بر سریر ویرانہ بام خانہ ما

نغمہ شومش داد سر

کہ :

 ھا ھای ویرانہ نشیننان این مرز و بوم

پا برھنہ گان این ویرانہ آباد

ای کہ سیہ جامہ گان  سیہ اندیش

این درندہ خویان بدکیش

بر سرتان ظلم ھا روا میدارند

محبت را بہ زنجیر میکشند

و الفت را بسنگ می کوبند

گرسنہ گان را دست میبرند و تشنہ گان را گلو

این جانوران پشم آلو

برخیزید و سوی من آید

کہ من با سپاھی عظیم اژدھا

برای رھایی شما آمدہ ام

منم من خدای قدرت و ثروت

ارمغانم آزادیست و دیموکراسی

ای باشندگان این تیرہ مغاک

رھایی دھم شما را زپنجہ سیہ اندیش ضحاک

نور افشانم بر شما و سرور

ای مردمان پر غرور!

   و آن زخمیان درد و رنج و ذلت

   پا برھنگان ویرانہ آباد

   پنداشتن کہ این خدای آتشین

بال رحمت گشادہ است ۔

         ((غافل از اینکہ خدایان را با بندگان سر الفت نیست))

٭٭٭

چو ھمیش

جمعی

سادہ دلانہ

بسوی او شتافتند

جمعی ھم پای جغد بوسیدند

بہ بارگایش بہ زانو خزیدند

جمعی ھم با نا باوری دیدند شکاک

آہ ۔ ۔ ۔

 چگونہ سپاھی آتشین اژدھا

رفاع آورد و صفا

چگونہ خدایان قدرت پا برھنہ گان را دھد آزادی

فریاد بر آورد یکی پردرد

بر افراشت قامت یکی راد مرد

کہ :

           باور نمیکنم ،باور نمیکنم

شما کہ پیامتان صلح است و آزادی

چرا آتش زیر بال و پر دارید؟

دیدہ ایم کہ ھر جا  سایہ افتاد از شما

خلایق را خوار و در عقب ز ویرانی اثر دارید؟

شما کہ پیامتان است دموکراسی

ای عجبا !

چرا در سر پنجہ خونین، تبر دارید؟

شما کہ دم ز آزادی میزنید محرومان را

چرا در زیر قبا، زنجیر سیاھی دور کمر دارید؟

 

٭٭٭٭٭

آتشین جغد سیہ کردار

بالالای سحر انگیزش

آن باشندہ گان اندوہ و رنج و درد را

در خواب میکرد اندر

تا ستاند ھرچی خواھد زآن مرز و بوم

لیک فریاد بر آورد آن یکی با اندوہ

بر فراز یک بلند کوہ

کہ:

 ای زخمیان درد و آلام

نروید با سحر جادوگران سرمایہ بخواب

کہ این طبیب چی بسیار افعی ھا در آستین دارد۔

بیدار شوید ای خواب آلودہ گان سنگین سر،سنگین گوش

برخیزید، بیدار، بیدار

نگذارید کہ سپاہ ستم

بر دشت و کوہ تان مسکن گزیند

نگذارید این  فرو مایہ گان سیہ اندیش

این سیہ جامہ گان بد کیش

در این دیار ریشہ گیرند

آہ ھای ای مردمان این دیار

بیدار بیدار بیدار

تا نشدہ اید بدست این جانیان ز این بیشتر خوار

بیدار بیدار بیدار

 ---------------------

سوما کاويانی: شاعر مبارز افغان

افزودن نظر جدید