نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد

متن نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد بزبانهای فارسی، ترکی(آذری)، انگلیسی، روسی و آلمانی

رونوشت به:

سازمان کشورهای غیر متعهد؛

سازمان همکاری شانگهای؛

اتحادیه بین المجالس؛

اتحادیه آفریقا؛

اتحادیه آمریکای لاتین.

......

آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد!

در پی دست اندازی و تاخت و تاز نظامی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی کشورهای دیگر اروپای باختری به کشور لیبی که به کشته شدن بیش از پنجاه هزار نفر از مردم غیر نظامی و نابودی بسیاری از ساختارهای اقتصادی این کشور انجامید، سران و بلندپایگان کشورهای یورشگر و نیز اسراییل با گستاخی آشکار هر چه بیشتر میهن مان، ایران را به تاخت و تاز نظامی و حتا بمباران اتمی تهدید می کنند. بی هیچ گفتگو، گرفتن مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دست درازی به لیبی، این کشورها را که نقش تبهکارانه ای در سرنوشت کشورهای دیگری چون یوگسلاوی، افغانستان و عراق داشته اند، دلگرم نموده تا به بهانه ی "پادرمیانی بشر دوستانه" همچنان زورگویی و تاخت و تاز نظامی به کشورهای دیگر را پی گیرند.

ما به عنوان ایرانیانی که با رژیم حاکم بر کشورمان رودرروییم، به هیچ رو اجازه ی دست درازی و تاخت و تاز نظامی به میهن مان را با هر بهانه و دستاویزی که از سوی این کشورها عنوان شود، نخواهیم داد. ما صدور هر گونه مجوز چنین دست درازی یا تاخت و تاز نظامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا هر نهاد جهانی دیگری را به سرزمین ایران نمی پذیریم و در برابر آن می ایستیم. تهدید به تجاوز نظامی از سوی هر کشوری برعلیه کشور ما، تخطی از منشور سازمان ملتهای متحد و دیگر موازین و مقررات بین الملی، و بالاتر از آن، دست درازی آشکار به حقوق ملتهای ایران در تعیین تکلیف با رژیم حاکم بر میهن خود شمرده می شود. هرگونه دگرگونی در کشور ما، حق انحصاری ملتهای ایران است.

آقای بان کی مون!

از شما که نسبت به کوچک ترین موردهای زیرپا نهاده شدن حقوق بشر در کشورمان به درستی واکنش نشان داده و آنها را محکوم نموده اید، انتظار داریم و می خواهیم تا به عنوان دبیر کل سازمان ملل، سخنان جنگجویانه، نسنجیده، غیر مسوولانه و بسیار خطرناکی را که در روزها و هفته های گذشته از سوی سران و بلندپایگان کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، ایالات متحده و اسراییل بر زبان رانده شده، بحکم وظیفه خود در مهمترین نهاد بین المللی محکوم نمایید.

ما از شما انتظار داریم، آنگونه که شایسته و بایسته است، در این باره پاسخگو باشید و به نوبه ی خود از بلای سهمناکی که مردم ایران و خاورمیانه و حتی در صورت درگیری اتمی، جامعه ی جهانی را به جنگی نابودکننده می کشاند، جلوگیری نموده و در راه صلح و همبستگی ملت های بهم پیوسته ی جهان بکوشید!

متن ترکی آذری نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد

BMT Baş katibinə açıq məktub

BMT baş katibi, cənab Ban Ki-Moon!

Siz çox yaxşı bilirsiniz ki, Amerika, İngiltərə, Fransa və bir sıra digər Qərb dövlətlərinin Liviya ölkəsinə hərbi təcavüzü nəticəsində 50 mindən çox mülki vətəndaş öldürülərək, o ölkənin bütün iqtisadı infrasturukturu dağıdıldı. Son həftə və aylar ərzində bu təcavüzkar dövlətlərin başçıları və həmçinin, İsrail rəsmləri tam quldurluqla bizim ölkəmiz, İranı da açıq aşkar hərbi hücum və hətta, nüvə bombası ilə bombalamaqla təhdid edirlər. Sözsüz ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından razılıq almaqla Liviya ölkəsinə təcavüz etmək, həmçinin Yugoslavia, Əfqanıstan, İraq və başqa ölkələrdə yürütdükləri təcavüzkar siyasətin nəticəsində, bu imperiyalist dövlətlərin başqa ölkələrin taleyinin dəyişməsində birinci rol oynamasına səbəb olmuşdur. Bu da imperialist dövlətləri dünyanın hər yerində təcavüzkar siyasətlərini davam etdirməyə, yəni hərbi müdaxilələrinə daha da ruhlandırmışdır.

Biz, İran İslam rejiminə qarşı mübarizə edən İran mübarizləri adından deyirik ki, heç bir bəhanə ilə o təcavüzkar dövlətlərin ölkəmizə siyasi - hərbi müdaxilələrinə icazə verməycəyik.

Biz Təhlükəsiz Şurasının yaxud hər başqa bir beynəlxalq təşkilatın bu imperialist dövlətlərinin müdaxilələrinə razılıq verən siyasətlərinə qarşı çıxacayıq. Siz yaxşı bilirsiniz ki, hər hansı ölkənin xarici ölkələr tərəfindən hərbi müdaxilə və ya digər yollarla hədələnməsi, beynəlxalq hüquq prinsip və normalarına ziddir. İran İslam rejiminə qarşı mübarizəyə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, bu, ancaq və ancaq İran xalqlarının toxunulmaz hüqüqdur və xarici dövlətlərin müdaxiləsi heç bir halda yolverilmızdir.

Cənab Ban Ki-Moon!

Siz İranda ən kiçik insan hüquqlarının pozulmasına həmişə qarşı çıxıb, haqlı olaraq pisləmisiniz. Biz bu məktub vasitəsi ilə sizdən BMT-nin baş katıbi, yəni ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın başçısı olaraq tələb edirik ki, ötən aylar və həftələrdə Amerika, Fransa, İngiltərə, İsrail dövlət başçılarının məsuliyyətsiz, ağılasığmaz və müharibə təhlükəsi yaradan çıxışlarının müqabilində, öz vəzifə borcunu yerinə yetirib, pisləyəsiniz.

Biz, Sizdən bu yüksək vəzifəni tutan bir şəxs kimi tələb edirik ki, böyük məsulliyyət hissilə bu kimi hədə-qorxular qarşısında, İran əleyhinə hazırlanan hərbi planları, xüsus ilə nüvə hücumu hədələrini ki, yaxın şərq və hətta bütün dünya ictimaiyyətini məhvə doğru sürükləyə bilən mühribə təhlükənin qarşısının alınmasına, dünyada sülh və əmin- amanlıqın yaranması yolunda əlinizdən gələni edəsiniz.

Surəti:

bitərəf ölkələr təşkilatına

Şankay əməkdaşlıq təşkilatına

Məclislər Arası Assambleya

Afrika İttifaqına

Latin Amerika ölkələri Birliyinə.

|||||||||||||||||||||||||||||

متن انگلیسی نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد

Letter to UN Secretary General

Copy to

The non-aligned countries;

Shanghai Cooperation Organization;

Inter-Parliamentary Union;

African Union;

Union of Latin America;

……

Mr. Ban Ki Moon, Secretary General of the United Nations

Following the military invasion of Libya by the United States, Britain, France and a number of other Western countries, which led to deaths of over 50,000 civilians and destruction of the country’s economic structures, the leaders and authorities of the invasive countries, together with Israel, increasingly threaten our country, Iran, not only with military invasion but also nuclear bombardment. There is no room for doubt that the authorisation given by the United Nations Security Council (UNSC) to invade Libya has given these countries a chance to continue their military invasions and tyranny against other nations under the pretext of ‘humanitarian Intervention’. No question should exist about the criminal role of US and the most other Western countries which have played and are still playing in the fate of former Yugoslavian states , Afghanistan and Iraq.

As Iranians who are against the policies governing our country, we will not allow our homeland to be invaded by any country in any way or under any pretext. We will not accept any authorisation issued by the UNSC or any other international institution for military intervention in our country and will firmly resist it. Any kind of threaten to attack on our country by another is a violation of the UN Charter and international law, and, above all, is a clear violation of the rights of the Iranian people to independently deal with the Iranian regime and practice their right to self-determination.

Mr. Ban Ki Moon

As a United Nations General-Secretary who has properly responded to any sort of violation of human rights in Iran, you are expected to give an appropriate response to the hostile, irresponsible and dangerous remarks made these days by leaders of some countries like France, Britain, the United States and Israel.

You are expected, as appropriate and necessary, to feel accountable in this respect by preventing the horrific disaster looming over the people of Iran and the Middle East and, in the event of nuclear conflict, the whole international community.

You are expected to struggle for peace and solidarity between United Nations!

|||||||||||||||||||||||||||||

متن روسی نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد

Открытое письмо генеральному секретарю ООН.

Уважаемый Генеральный секретарь, господин Пан Ги Мун!

Вы очень хорошо знаете, что в результате военной агрессии США, Англии, Франции и ряда других западных стран на Ливию более 50 тысячи мирных жителей было убито, вся экономическая инфраструктура страны была разрушена. Но в течение последних недель и месяцев главы этих стран-агрессоров, а также официальные представители Израиля угрожают нашей стране, Ирану, открытым военным нападением, даже ядерной бомбардировкой. Безусловно, вторжение в Ливию с согласия Совета Безопасности ООН, а также захватническая политика, проведённая в Югославии, Афганистане, Ираке и других странах, стали причиной того, что эти империалистические страны начали играть ведущую роль в изменении судеб других государств. И это вдохновило их к продолжению данной политики, к новым военным вторжениям .

Мы как иранские борцы, ведущие борьбу против Иранского Исламского режима, ни под каким предлогом не разрешим странам-агрессорам осуществить военно-политическую интервенцию в нашу страну. Мы всегда будем выступать против политики Совета Безопасности или любой другой организации, дающей согласие на вторжение этих империалистических государств.

Вы очень хорошо знаете, что военная агрессия со стороны какого-либо иностранного государства или угроза другими способами противоречит принципам и нормам международного права и необходимо отметить, что борьба против Иранского Исламского режима является неприкосновенным правом иранского народа, и вторжение иностранного государства ни при каких обстоятельствах не позволительна .

Господин Пан Ги Мун!

Вы всегда выступали против даже малейшего нарушения прав человека в Иране, и справедливо осуждали. Мы посредством этого письма требуем, чтобы Вы как генеральный секретарь ООН, как глава самой влиятельной организации в мире, осудили безответственные выступления руководителей США, Англии, Франции и Израиля, создающие угрозы войны .

Мы от Вас, как от высокопоставленного лица, требуем, чтобы Вы сделали всё возможное, для того чтобы предотвратить военные планы, готовящиеся против Ирана, в частности ядерное нападение, которая приведёт весь ближневосточный регион, а даже всю мировую общественность к большой войне; чтобы вы сделали всё, что в ваших руках на пути создания мира во всё мире.

Копии письма:

организациям нейтральных государств

Шанхайской Организации Сотрудничества

Между парламентских ассамблея

Африканскому Союзу

Союзу Латиноамериканских государств.

|||||||||||||||||||||||||||||

متن آلمانی نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد

Brief an UN-Generalsekretär

Kopie an:

Die blockfreien Staaten;

Shanghai Cooperation Organization;

Inter-Parliamentary Union;

Afrikanische Union;

Lateinamerika-Union;

……

Herr Ban Ki Moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen!

Nach militärischer Invasion in Libyen von den Vereinigten Staaten, Britannien, Frankreich und einer Reihe von anderen westlichen Ländern, die zum Tod von mehr als 50000 der Zivilisten und der Zerstörung der wirtschaftlichen Strukturen dieses Landes führte, die Führer und die Behörden der invasiven Länder, zusammen mit Israel, haben unser Land, Iran, bedroht, nicht nur mit militärischer Invasion, sondern auch nuklearem Bombardement. Es gibt keinen Raum für Zweifel, dass die Genehmigung durch die UN-Sicherheitsrat (UNSC) für das Einmarschieren in Libyen, hat diesen Ländern, die eine kirminelle Rolle im Geschick anderer Länder wie Jugoslawien, Afghanistan und Irak gespielt hatten, die Chance gegeben, ihre militärische Invasionen fortzusetzen.

Als Iraner, die gegen die herrschende Politik im Iran sind, werden wir nicht zulassen, dass die erwähnte Länder in unsere Heimat in irgendeiner Weise oder unter irgendeinem Vorwand eindringen. Wir akzeptieren keinerlei Genehmigungen, die durch den UN-Sicherheitsrat oder eine andere internationale Institution für eine militärische Intervention in unserem Land ausgestellt wird, wir werden uns solchen Genehmigungen widersetzen. Jeder Angriff auf unser Land durch ein anderes ist eine Verletzung der UN-Charta und des Völkerrechts und anderen internationalen Konvensionen und Richtlinien, und vor allem eine klare Verletzung der Rechte des iranischen Volkes, die versuchen, selbständig mit dem iranischen Regime umzugehen, und praktizieren das Recht auf Selbstbestimmung.

Herr Ban Ki Moon

Als UN-Generalsekretär, der ordnungsgemäß jede Art von Verletzung der Menschenrechte im Iran angesprochen hat, wird von Ihnen erwartet, angemessen auf die in diesen Tagen feindliche, unverantwortliche und gefährliche Hinweise durch die Staats-und Regierungschefs einiger Länder wie Frankreich, Britannien, den Vereinigten Staaten und Israel, zu reagieren.

Es wird erwartet, wie es angemessen und notwendig ist, sich in dieser Hinsicht verantwortlich zu fühlen, und schreckliche Katastrophen, die Menschen im Iran und im Nahen Osten und im Falle eines atomaren Konflikts, die gesamte international Gemeinschaft bedrohen, verhindern.

علاقمندان می توانند این نامه را در نشانی زیر امضاء کنند.

http://www.ipetitions.com/petition/letter-to-un-secretary-general/

افزودن نظر جدید