بررسی اوضاع و تحولات اخیر ایران در عرصه داخلی و بین المللی

نشست مشترک و گفتگو با آقایان:کمال ارس سخنگوی  جبهه ملی ایران- اروپا فریدون ابراهیمی از کمیته مرکزی  حزب توده ایران یکی از مسولین حزب دمکرات کردستان ایران محمد شافعی ازکمیته مرکزی حزب کومله کردستان ایران محمد اعظمی از کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بهروز خلیق مسول هیات سیاسی اجرایی سازمان فدائیان خق ایران - اکثریت مدیریت و هدایت جلسه: بهزاد کریمی زمان: ۱۴ ژانویه زمان ورود به جلسه : ۱۳:00 شروع برنامه : ۱۳:۳۰ مکان: هلند - آمستل فین Alleman

Den Beloeyenden Wijngaerdt 1

1183JM Amselveen Nederland

0031-20-6453945

06-86176087

افزودن نظر جدید