گفتگو پيرامون انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

گفتگو  پيرامون انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

با شرکت: علی مزروعی و مهدی فتاپور

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

روز يکشنبه ٢٢ ژانويه ٢٠١٢ (٢ بهمن ۱۳۹۰)

ساعت 8:00 تا 11:00 شب به وقت اروپای مرکزی

آدرس اتاق:  Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

بخش: 

افزودن نظر جدید