فراخوان راهپیمایی اعتراضی برای ۲۵ بهمن!

شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه ی ۲۵ بهمن و سالگرد حضور خیابانی مردم به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سالگرد آغاز زندان خانگی رهبران جنبش سبز در بیانیه ای از تمامی همراهان و حامیان جنبش سبز دعوت کرده از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه در تهران در پیادهروهای خیابانهای انقلاب و آزادی، حدفاصل میدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستانها در خیابان اصلی هر شهر، بنابر تصمیم فعالان محلی، اقدام به پیادهروی سکوت کنند.
این شورا در بیانیه خود تاکید کرده که حفظ هوشیاری و نیز التزام به خط مشی جنبش در پایبندی به اصل عدم توسل به خشونت، از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری خواهیم کرد.
شورای هماهنگی در بخشی از بیانیه خود آورده است: ایران و ایرانیان در چالش با یکی از سختترین دورههای تاریخ خود بسر میبرند. بیکفایتی دولتمردان، منافع و سرمایههای ملی را بر باد داده و میدهد. با اینکه درآمد نفتی ایران طی سالیان اخیر بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار (بیش از درآمد همهی دولتهای پس از انقلاب) بوده و مدعیان عدالت با شعار آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم و رفع فقر و فساد و تبعیض بر سرکار آمدند نتایج عملکردشان جز کاهش نرخهای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری به پائینترین سطح، و افزایش نرخهای بیکاری و تورم به بالاترین رقم در در دو دهه اخیر نبوده، و به شکلی تأسفبار بر دامنهی فقر و فساد و تبعیض در کشور افزوده شده است.
متن کامل این فراخوان که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بهنام خدا
«خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد، مگر آن که خودشان آن را تغییر بدهند.» (سوره رعد، آیه 11)
«امروز گفتمانی تازه متولد شده است. گفتمانی که شهدای آن، پیشقراولان، و دربندشدگانش پرچمداران آن هستند. گفتمانی که خشونت را طرد میکند و راه تغییر را از طرق مسالمت آمیز جستجو میکند. گفتمانی که چندصدایی را به رسمیت میشناسد و اتحاد ملی را نه در سکوت گورستانی که در تمسک به عقلانیت جمعی میجوید. گفتمانی که عدالت را نه در اقتصاد صدقهای، بلکه در ایجاد فرصتهای برابر و توانمندسازی محرومان میداند. گفتمانی که فساد را تحمل نمیکند و با وعدهی آوردن نفت بر سر سفره مردم، یکشبه قیمت نان و سوخت و برق و گاز را چند برابر نمیسازد. گفتمانی که به حفظ نیروی کار کشور ایمان دارد و منابع و تولیدملی را با تحویل بازار ملی به واردات خارجی ویران نمیسازد. گفتمانی که اعتیاد و دزدی و طلاق را نتیجه سی درصد بیکاری جوانان میداند. گفتمانی که از رأی مردم نمیترسد و از رجوع به قانون اساسی نمیهراسد.» (بخشی از بیانیه آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی در آستانه ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۹)
هموطنان آزاده و آگاه
ایران و ایرانیان در چالش با یکی از سختترین دورههای تاریخ خود بسر میبرند. بیکفایتی دولتمردان، منافع و سرمایههای ملی را بر باد داده و میدهد. با اینکه درآمد نفتی ایران طی سالیان اخیر بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار (بیش از درآمد همهی دولتهای پس از انقلاب) بوده و مدعیان عدالت با شعار آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم و رفع فقر و فساد و تبعیض بر سرکار آمدند نتایج عملکردشان جز کاهش نرخهای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری به پائینترین سطح، و افزایش نرخهای بیکاری و تورم به بالاترین رقم در در دو دهه اخیر نبوده، و به شکلی تأسفبار بر دامنهی فقر و فساد و تبعیض در کشور افزوده شده است. رجوع به گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، و همچنین مراجع و نهادهای بینالمللی بهخوبی اثباتگر این موضوع است. افشای فساد و اختلاس بانکی بیسابقه (سوء استفاده مالی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی) در ماههای اخیر تنها یکی از نشانههای بارز فساد مالی و اداری دامنگیر کشور است.
تیرماه سال گذشته، مهندس میرحسین موسوی در ارزیابی دور جدید تحریمها علیه ایران و واکنش حاکمیت اقتداگرا، نکات مهم و سخنان ماندگاری بیان داشت، و ازجمله تاکید کرد: «این حق مردم است که ماهیت قطعنامه و تحریمهای دیگری که در حال افزوده شدن به آن است بشناسند. باید آنها بدانند این تحریمها چه اثری بر سفره آنها و روی نرخ بیکاری و تورم و تولید و پیشرفت کشور و امنیت می گذارد. صرفا گفتن اینکه این قطعنامه یک ورق پاره است مشکل مردم و کشور را حل نمی کند.» وی همچنین از منظر یک صاحبنظر و فعال سیاسی «ملی» اعلام کرد: «جنبش سبز باید از تمام توان بینالمللی خود استفاده کند تا به قدرتهای خارجی نشان دهد به آنها اجازه نمیدهد از ضعف وعدم مشروعیت دولت کنونی استفاده و به استقلال، تمامیت ارضی و منافع عالی کشور آسیب رسانند.» اینها ملاحظاتی بس ارزشمند و درخور توجه و پیگیری است.
اما با کمال تأسف، به نصایح دوراندیشانه دلسوزان کشور بی توجهی شد و اینک، در هنگامهی تورم لجام گسیخته و تشدید تحریمها علیه ایران، و نیز تشدید سرکوب و ارعاب و بازداشت منتقدان و شهروندان ناراضی، مردم ایران دشوارترین روزهای زندگی خود را سپری می کنند. بجای روی کردن به مردم و جبران اشتباهات، هنوز هم بر ادامه سیاست سرکوب پافشاری میشود و صدها کنشگر مدنی و فعال سیاسی معترض به اوضاع کشور از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، همچنان در زندانهای استبداد و حبس غیرقانونی بسر میبرند. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد، رهبران آزاده و صادق و همراه جنبش سبز از آن جملهاند که از سال گذشته، در حبس غیرقانونی و زندان خانگی محصورند.
در چنین شرایطی است که ۳۹ زندانی سیاسی و آزادهی دربند در بیانیهای خواستار پیگیری اعتراضها و خواستهای حقوق بشرطلبانه و دموکراسی خواهانهی مردم ایران، با اولویت نهادن به آزادی رهبران جنبش سبز شدهاند.
این حق انسانی و قانونی و شرعی ایرانیان است که به وضع کنونی زندگی خود و نیز شرایط کشور خویش اعتراض کنند؛ اعتراض کنند به: حاکمیت دروغ و سرکوب، شرایط سخت زندگی، گرانی روزافزون نیازهای اولیه و تنگناهای معیشتی، سلطهی ناکارآمدی در ادارهی کشور، گسترش ناامنی، فروپاشی ارزشهای اخلاقی، شرایطی که باعث فروپاشی بسیاری از کانونهای گرم خانوادهها شده، گسترش روزافزون اعتیاد و بزهکاری در جامعه، توسعهی ساعت به ساعت فقر، قرار گرفتن در شرایط ذلتبار بینالمللی که نتیجه سیاستهای ماجراجویانه و غیرواقع بینانه دولت در طی سالهای اخیر است، مدیریت پادگانی در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، اعمال سیاستهای تبعیض آلود در برخورد با زنان، اقوام و صاحبان عقاید و باورمندان به آیینهای گوناگون و نیز دگراندیشان، حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان حوادث پس از انتخابات، که همگی برخلاف قانون اساسی است؛ اعتراض به این همه، حق ایرانیان است.
از اینرو، از تمامی همراهان جنبش سبز دعوت می کنیم از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه در تهران در پیاده روهای خیابانهای انقلاب و آزادی، حدفاصل میدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستانها در خیابان اصلی هر شهر، بنابر تصمیم فعالان محلی، اقدام به پیادهروی سکوت کنند. بدیهی است که همهی ما همچون گذشته، با حفظ هوشیاری و نیز التزام به خط مشی جنبش در پایبندی به اصل عدم توسل به خشونت، از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری خواهیم کرد. در مقابل، از نیروهای انتظامی نیز میخواهیم به حقوق قانونی هموطنانشان احترام بگذارند و به جهانیان نشان دهند که مانند نیروهای سرکوبگر نظامهای استبدادی عمل نخواهند کرد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۹ بهمنماه 1390

منبع: 
کلمه

افزودن نظر جدید